Verklaring van Prikken zonder afspraak

Status toegankelijkheid https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/

Ministerie van VWS is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van VWS streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Prikken zonder afspraak.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van VWS is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=vws

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van VWS gepubliceerde informatie blijkt dat de website Prikken zonder afspraak gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van VWS is gevorderd met de toegankelijkheid van Prikken zonder afspraak en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van VWS .
Functie: Product Manager Corona Data en Ontwerp.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via prikkenzonderafspraak@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van VWS

We toetsen zelf regelmatig de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website in verschillende browsers volgens de browsersupportrichtlijnen van de Rijksoverheid (https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/browsersupport). Bij grote veranderingen aan de website werken wij samen met onderzoeksbureaus om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te toetsen.

Er is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd op de website wwww.prikkenzonderafspraak.nl op 12-08-2021. Het rapport is aan deze verklaring toegevoegd. De website is ondertussen aan veel veranderingen onderhevig geweest waardoor nog niet alle verbeteringen zijn toegepast of nieuwe afwijkingen zijn ontstaan. Het streven is om voor 28-02-2022 een nieuw onderzoek uit te voeren en op basis van de bevindingen uit dit onderzoek de website te verbeteren.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 28-02-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Prikken zonder afspraak : voldoet gedeeltelijk

De website Prikken zonder afspraak is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van VWS dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/documenten/rapport_toegankelijkheid_prikkenzonderafspraak_082021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-08-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van VWS dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties: 'Bedieningselementen, invoer', 'Op tijd gebaseerde media', Test, Zintuiglijk, CAPTCHA, Decoratie, opmaak, onzichtbaar. De webpagina’s en/of eventuele PDF’s werden gecontroleerd op niet uitgesproken afbeeldingen en/of benaderbare besturings-elementen.

  • Oorzaak:

   Buttons zijn benaderbaar met de tab toets maar en worden uitgesproken als knop, linktoets of element met alternatieve tekst. • Afbeelding op de website, of in een aangeboden PDF, hebben een alt tekst: een geschreven vervanging voor een afbeelding, geen toevoeging. Dit betekent dat de tekst de afbeelding moet beschrijven en dezelfde informatie moet geven als iemand de afbeelding zou zien. • Afbeeldingen op de website, als in de aangeboden PDF, die geen informatie bevatten, decoratief zijn, of inhoud bevatten die al in tekst is gegeven, hebben een lege alternatieve tekst of zijn ingevoegd als een CSS achtergrondafbeelding. Alle grafische links hebben een beschrijvende alternatieve tekst. • Captcha: Als het doel van niet-tekstuele inhoud is om te bevestigen dat inhoud wordt benaderd door een persoon in plaats van door een computer, worden tekstalternatieven geboden die het doel van de niet-tekstuele inhoud identificeren en beschrijven. • Formulierknoppen hebben een betekenisvol opschrift. • Formulier invoervelden zijn verbonden met tekst labels. • Ingebedde multimedia zijn benoemd via toegankelijke tekst. • Frames hebben een betekenisvolle titel.

  • Gevolg:

   Button/ frame ‘Nederlands’ wordt door de screenreader als image gezien, maar kent geen beschrijving (alt tekst). Afbeelding wordt door de screenreader als image weergegeven, maar is niet voorzien van een alt tekst. Afbeelding wordt door de screenreader als image weergegeven maar is niet voorzien van een alt tekst. Indien deze alleen ter illustratie is, is het advies deze decoratief te maken. Afbeelding wordt door de screenreader als image weergegeven, maar is niet voorzien van een alt tekst. 10 Afbeelding wordt door de screenreader als image weergegeven maar is niet voorzien van een alt tekst. Indien deze alleen ter illustratie is, is het advies deze decoratief te maken. Afbeelding van de ‘marker’ wordt door de screenreader als image weergegeven, maar is niet voorzien van een alt tekst. Indien deze alleen ter illustratie is, is het advies deze decoratief te maken. Afbeeldingen van de ‘beveiligingsiconen’ worden door de screenreader als image weergegeven, maar zijn niet voorzien van alt teksten. Indien deze alleen ter illustratie zijn, is het advies deze decoratief te maken.

  • Alternatief:

   Niet-tekstuele content is inmiddels van een alternatief voorzien. Bij onduidelijkheden kunnen bezoekers ook bellen met de GGD voor informatie.

  • Maatregel:

   Het advies uit het rapport wordt overgenomen. Er wordt in feb 2022 wederom een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • Aan een veranderde kleur in het menuvenster is te zien welke pagina de huidige is. De huidige pagina kan dan door hulpapparatuur niet vastgesteld worden. M.a.w. screenreader-gebruikers weten niet welke pagina in het menu de huidige is.
   • Een button om een kalender mee te openen zonder tekst waardoor screenreadergebruikers niet weten waar deze button toe dient.
   • Incorrecte opbouw van tekst structuren: Bijvoorbeeld kolommen in een PDF. Gecontroleerde pagina: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/ • De gecontroleerde pagina kent een heldere headingstructuur. Echter heading 3 wordt opgevolgd door heading 5 (ontbrekende heading 4). Gecontroleerde pagina: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus/ Afbeelding van kaart (met priklocaties) is niet toegankelijk.
  • Gevolg:
   • Aan een veranderde kleur in het menuvenster is te zien welke pagina de huidige is. De huidige pagina kan dan door hulpapparatuur niet vastgesteld worden. M.a.w. screenreader-gebruikers weten niet welke pagina in het menu de huidige is.
   • Een button om een kalender mee te openen zonder tekst waardoor screenreadergebruikers niet weten waar deze button toe dient.
   • Incorrecte opbouw van tekst structuren: Bijvoorbeeld kolommen in een PDF. Gecontroleerde pagina: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/ • De gecontroleerde pagina kent een heldere headingstructuur. Echter heading 3 wordt opgevolgd door heading 5 (ontbrekende heading 4). Gecontroleerde pagina: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus/ Afbeelding van kaart (met priklocaties) is niet toegankelijk.
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief aangeboden. De afwijkingen worden gecorrigeerd.

  • Maatregel:

   De adviezen uit het rapport worden overgenomen. Naast de kaart wordt een lijstweergave toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten. Kaart met priklocaties is niet toetsenbord’ toegankelijk

  • Gevolg:

   Locaties op de kaart zijn niet bedienbaar via een toetsenbordinterface.

  • Alternatief:

   Als alternatief is een lijstweergave geboden.

  • Maatregel:

   Als alternatief is een lijstweergave geboden. Er wordt ook onderzocht hoe locaties op de kaart met een toetsenbordinterface bedienbaar kunnen worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De linktekst ‘Meer weten…’ is helder echter er wordt geen vermelding gemaakt van de verwijzing naar een externe website. De afbeelding heeft geen linktekst. Advies is naast een correcte linktekst ook de verwijzing naar een ‘externe website’ te vermelden. Afbeelding wordt door de screenreader als image weergegeven niet als link; Let op indien de link tekst alleen als ‘terug’ is gedefinieerd dient deze uitgebreid te worden met ‘terug naar home page’ .

  • Gevolg:

   De linktekst ‘Meer weten…’ is helder echter er wordt geen vermelding gemaakt van de verwijzing naar een externe website. De afbeelding heeft geen linktekst. Advies is naast een correcte linktekst ook de verwijzing naar een ‘externe website’ te vermelden. Afbeelding wordt door de screenreader als image weergegeven niet als link; Let op indien de link tekst alleen als ‘terug’ is gedefinieerd dient deze uitgebreid te worden met ‘terug naar home page’ .

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden. De afwijking wordt verholpen of is inmiddels al verholpen.

  • Maatregel:

   De adviezen uit het rapport worden overgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 5. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   In de linktekst wordt niet duidelijk gemaakt dat het een link naar een externe website is. In de linktekst wordt niet duidelijk gemaakt dat het een link naar een externe website is

  • Gevolg:

   Gebruikers zijn niet op de hoogte dat links naar externe website verwijzen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden.

  • Maatregel:

   Het advies uit het rapport wordt overgenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van VWS heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209