Verklaring van www.gezondeschool.nl

Status toegankelijkheid https://www.gezondeschool.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.gezondeschool.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is beschikbaar via de link https://www.gezondeschool.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.gezondeschool.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gevorderd met de toegankelijkheid van www.gezondeschool.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .
Functie: Hoofd afdeling Gezond Leven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@gezondeschool.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gezondeschool.nl besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, volgt gezondeschool.nl de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Kunt u de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact op.

Het kan voorkomen dat een PDF Portable Document Format  niet volledig toegankelijk is. Mocht u problemen hebben met het raadplegen van een niet-toegankelijk document op onze website? Neemt u dan contact met ons op via redactie@gezondeschool.nl, vermeld in dit bericht welk document u niet (voldoende) kunt raadplegen en vermeld uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om samen te kijken hoe we (delen van) het document toegankelijk voor u kunnen maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.gezondeschool.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.gezondeschool.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gezondeschool.nl/sites/default/files/2022-11/Toegankelijkheid%20Rapport%20Gezonde%20School.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Alternatieve (alt) teksten ontbreken bij afbeeldingen op meerdere pagina's waaronder de homepagina en op diverse contentpagina's. https://www.gezondeschool.nl/ https://www.gezondeschool.nl/nieuws
   2. Het logo van Gezonde School heeft als alt tekst; "Rijksoverheid logo | naar de homepagina van Gezonde School". Dit is niet correct, want er staat hier geen Rijksoverheid logo in de header alleen het logo van Gezonde School staat er. https://www.gezondeschool.nl/
  • Oorzaak:

   Niet bij elke webredacteur bekend.

  • Gevolg:

   Het soms ontbreken van een tekstueel alternatief voor niet-tekstuele content bij afbeeldingen en infographics.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken in redactieoverleg, instructie aan webredacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF heeft verkeerd gecodeerde annotaties. https://www.gezondeschool.nl/sites/default/files/2022-03/Themascan%20Gehoor%20mbo.pdf

  • Oorzaak:

   De PDF is niet juist gecodeerd.

  • Gevolg:

   Mogelijk wordt de PDF niet in de juiste volgorde voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken met redactie, instructie aan webredacteurs. Scherper zijn op PDF's die ontvangen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde van de PDF is niet correct. https://www.gezondeschool.nl/sites/default/files/2022-03/Themascan%20Gehoor%20mbo.pdf

  • Gevolg:

   De PDF is verkeerd gecodeerd.

  • Alternatief:

   De PDF is opvraagbaar toegankelijk beschikbaar.

  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken met redactie, instructie aan webredacteurs. Scherper zijn op PDF's die ontvangen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er wordt in de paginatitel 'Aan de slag met gezonde school' geen onderscheid gemaakt naar de onderwijsvorm en daarmee is het voor bezoekers die met een screenreader navigeren moeilijk(er) door te krijgen waar ze zich bevinden m.b.t. de test voor welke onderwijsvorm; so, vo en MBO.

  • Gevolg:

   Verwarring welke paginatitel bij welke pagina hoort.

  • Alternatief:

   Dit wordt zo spoedig mogelijk opgelost.

  • Maatregel:

   Nalopen pagina's, en scherper zijn op nieuwe pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. De knop met de linktekst “Lees verder op Rijksoverheid.nl” beschrijft niet duidelijk genoeg het link doel. https://www.gezondeschool.nl/nieuws/140-miljoen-voor-betere-ventilatie-op-scholen
  • Gevolg:

   Onduidelijk waar de link naar verwijst.

  • Alternatief:

   Extra informatie is opvraagbaar. Dit wordt zo spoedig mogelijk opgelost.

  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken met redactie, instructie aan webredacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 6. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:
   1. Er staat op deze pagina boven de titel een niet gevulde kop in H1 formaat. Dit presenteert geen relevante informatie en kan daarmee verwarrend werken voor gebruikers met bijvoorbeeld screenreaders. https://www.gezondeschool.nl/documenten/themascan-gehoor-middelbaar-beroepsonderwijs
   2. Er staat op deze pagina boven de kop met de tekst 'Wat vul je in per pijler?' een niet gevulde kop in H3 formaat. Dit presenteert geen relevante informatie en kan daarmee verwarrend werken voor gebruikers met bijvoorbeeld screenreaders https://www.gezondeschool.nl/toelichting-gezonde-school-matrix-po
  • Gevolg:

   Bij het voorlezen is niet altijd duidelijk welke koppen er zijn op de pagina.

  • Alternatief:

   De tekst wordt zo spoedig mogelijk toegankelijk gemaakt. Extra informatie is opvraagbaar.

  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken met redactie, instructie aan webredacteurs. Scherper zijn op PDF's die ontvangen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 7. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
   • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
   • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
   • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.
  • Oorzaak:

   Op de Zoeken pagina wordt de drop down select van Sorteren al geopend bij het down-event bij een muisklik. https://www.gezondeschool.nl/zoeken?search=infographic

  • Gevolg:

   Onduidelijke reacties van de website.

  • Alternatief:

   Het wegklikken van het dropdown selectmenu is een oplossing.

  • Maatregel:

   Dit wordt technisch opgelost, en staat op de backlog van het ontwikkelteam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 8. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:
   1. Bij het aan of uit vinken van een filter optie, herlaadt de pagina zonder de gebruiker te informeren dat dit meteen gebeurd. Of zonder dat de gebruiker de selectie bevestigd heeft. Hierbij wordt de focus indicator verplaatst naar een andere plek op de pagina. www.gezondeschool.nl/zoeken?search=infographic
  • Gevolg:

   Mogelijk verwarring bij het scrollen en doorlezen van de pagina.

  • Alternatief:

   Mogelijk gemiste informatie is opvraagbaar.

  • Maatregel:

   Dit is een technisch probleem en staat op de backlog van het ontwikkelteam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:
   1. Loading is "lazy" is niet toegestaan binnen dit 'div' element.
   <div data-focus-x="-0.22" data-focus-y="0.3" data-image-w="516" data-image-h="380" data-focus-x-pct="39" data-focus-y-pct="35" class="focuspoint"> <img src="/sites/default/files/styles/card_image/public/2022-09/Hoe%20maak%20je%20relaties%20en%20seksualiteit%20bespreekbaar.jpg?h=a61266fd&amp;itok=PG_URRRy" alt="Decoratieve foto van jongeren rond het kampvuur" loading="lazy" class="image-style-card-image" width="516" height="380"> </div> https://www.gezondeschool.nl/ 2. Een ‘style’ element mag niet genest worden binnen een ‘div’ element. https://www.gezondeschool.nl/ 3. De CSS van het logo heeft als eigenschap ‘alt’. ‘Alt’ is geen toegestaan eigenschap van CSS. https://www.gezondeschool.nl/ 4. Een ‘kop’ element mag niet genest worden binnen een ander ‘kop’ element. <h1><h2>Themascan Gehoor middelbaar beroepsonderwijs</h2></h1> https://www.gezondeschool.nl/documenten/themascan-gehoor-middelbaar-beroepsonderwijs 5. Het attribuut ‘aria-controls’ wat betrekking heeft op ‘menuResponsive’ moet verwijzen naar een positie in hetzelfde document. Dit komt op meerdere pagina's voor. https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/aan-de-slag-met-gezonde-school 6. Er bevindt zich een 'alt' attribuut binnen een 'div' element, dit is niet toegestaan.<div alt="logo gezonde school" data-embed-button="afbeelding" data-entity-embed-display="entity_refe…d72d-4b5f-aaf6-a861a3b999d5" title="logo gezonde school" data-langcode="nl" class="embedded-entity"> <img https://www.gezondeschool.nl/toelichting-gezonde-school-matrix-po
  • Gevolg:

   Onvoldoende informatie.

  • Alternatief:

   Pagina's en informatie zijn opvraagbaar.

  • Maatregel:

   Dit is een technisch probleem, en staat op de backlog van het ontwikkelteam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209