Verklaring van www.loketgezondleven.nl

Status toegankelijkheid https://www.loketgezondleven.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.loketgezondleven.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is beschikbaar via de link https://www.rivm.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.loketgezondleven.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gevorderd met de toegankelijkheid van www.loketgezondleven.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .
Functie: Afdelingshoofd Gezond Leven.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gezondleven@rivm.nl.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Loketgezondleven.nl besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Kunt u de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact op.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.loketgezondleven.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.loketgezondleven.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/2022-11/Toegankelijkheidsonderzoek%20Loket%20Gezond%20Leven_0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Niet bij elke webredacteur bekend.

  • Gevolg:

   Het soms ontbreken van een tekstueel alternatief voor niet-tekstuele content bij afbeeldingen en infographics.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken in redactieoverleg, instructie aan webredacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Mogelijk onjuiste controle van de video op toegankelijkheid. In de gehele video is het één slide die niet wordt voorgelezen.

  • Gevolg:

   Voor blinde gebruikers wordt de slide niet voorgelezen, en mist er dus mogelijk content.

  • Alternatief:

   De uitgeschreven tekst is beschikbaar, deze kan worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Contact gehad met de beeldredactie, mogelijkheden om video aan te passen, of te verwijderen. In de toekomst scherper zijn op het aanpassen van video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De namen en functies van de personen zijn opgemaakt met het strong en em element. Koppen zijn niet altijd goed ingedeeld.

  • Gevolg:

   Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze teksten hebben geen extra nadruk nodig. De namen van de personen zien er uit als koppen en kunnen beter opgemaakt worden als een html kop. De functies moeten op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken in redactieoverleg, instructie aan webredacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft een onlogische leesvolgorde.

  • Gevolg:

   Mogelijk kan de PDF niet in de juiste volgorde worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   De PDF is toegankelijk opvraagbaar.

  • Maatregel:

   In de toekomst worden PDF's beter gecontroleerd op afwijkingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.loketgezondleven.nl/ staat een invoerformulier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief met een invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van dit veld kan niet programmatisch bepaald worden.

  • Gevolg:

   Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

   Dit dient technisch opgelost te worden in het CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De infographic; “De Gezonde Wijk- en Regioaanpak” bevat afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen. Dit zijn mogelijk verouderde infographics, waar de alternatieve tekst bij geplaatst moet worden.

  • Gevolg:

   Mogelijk onduidelijk leesbare infographic

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken in redactieoverleg, instructie aan webredacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De infographic; “De Gezonde Wijk- en Regioaanpak” schaalt niet mee als de pagina bekeken wordt op 320 CSS pixels breedte en een deel van de content valt dan buiten beeld.

  • Gevolg:

   Mogelijk missende informatie in de infographic.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit zit in ons CMS en kan niet redactioneel opgelost worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 8. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Er is een toetsenbordval aanwezig in de zoekbalk. Als er een zoekterm word ingevuld bij zoek een referentie, vervolgens "Enter" wordt gedrukt of de "Zoeken" knop dan kun je met shift+tab niet meer terug navigeren met de tab toets wat de verwachting is. De focus blijft van het "Zoeken" veld naar de "Zoeken" knop gaan. https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionSearchResults?page=1&themesFilter=drugs

  • Gevolg:

   Content kan wegvallen bij gebruik van skiplink.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.loketgezondleven.nl/video-advies-op-maat-gezond-leven staat een video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen van één letter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld "F" gebruiken om de video in volledig scherm af te spelen en "M" om het geluid uit te zetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Momenteel is het niet mogelijk deze bediening uit te zetten of opnieuw toe te wijzen en deze zijn niet alleen actief bij focus.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit zit in ons CMS en kan niet redactioneel opgelost worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Onbekend, dient technisch opgelost te worden in het CMS
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Wanneer op deze pagina via de tabtoets direct naar de inhoud wordt genavigeerd met gebruik van de skiplink verdwijnt de content uit beeld wat niet de bedoeling is. https://www.loketgezondleven.nl/interventies-zoeken#/InterventionSearchResults?page=1&themesFilter=drugs

  • Gevolg:

   Content kan wegvallen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technisch wordt dit spoedig opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onduidelijke linkverwijzingen, tekstueel niet duidelijk wat het doel is van de link.

  • Gevolg:

   Mogelijk niet duidelijk waar links naartoe verwijzen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken in redactieoverleg, instructie aan webredacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:
   1. Op de contact pagina: De kop "Correspondentieadres" is twee keer achtereenvolgens aanwezig, zorg ervoor dat koppen correct gebruikt worden om het onderwerp te beschrijven. Dit komt op meerdere plekken voor. https://www.loketgezondleven.nl/contact
   2. Er bevindt zich een leeg ‘H1’ element op de pagina. Dit presenteert geen relevante informatie en kan daarmee verwarrend werken voor gebruikers met bijvoorbeeld schermlezers. https://www.loketgezondleven.nl/documenten/feiten-en-cijfers-gezond-leven-2021
  • Gevolg:

   Mogelijk problemen met de voorleesfunctie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Reeds bestaande pagina's worden nagelopen met een checklist. Besproken in redactieoverleg, instructie aan webredacteurs.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 13. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
   • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
   • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
   • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.
  • Oorzaak:

   Op de Zoeken pagina wordt de dropdown select van Sorteren al geopend bij het down-event bij een muisklik. https://www.loketgezondleven.nl/zoeken?search=drugs

  • Gevolg:

   Mogelijk onvolledige zoekfunctie-ervaring.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit wordt technisch opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Bij het aan of uit vinken van een filter optie, herlaadt de pagina zonder de gebruiker te informeren dat dit meteen gebeurt. Of zonder dat de gebruiker de selectie bevestigd heeft. Hierbij wordt de focus indicator verlegt naar een andere plek op de pagina. https://www.loketgezondleven.nl/zoeken?search=drugs

  • Gevolg:

   Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas filters toe' of iets dergelijks is geklikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische oplossing nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er bevindt zich een 'alt' attribuut binnen een 'div', dit is niet toegestaan. <DIV ALT="TWITTER" DATA-EMBED-BUTTON="AFBEELDING" DATA-ENTITY-EMBED-DISPLAY="ENTITY_REFERENCE:MEDIA_…Y-UUID="929B17AF-8ECF-4469-8A6D-3FDFB5C1B4EF" CLASS="ALIGN-LEFT EMBEDDED-ENTITY" DATA-LANGCODE="NL"> Deze bevinding komt op meerdere plekken voor. https://www.loketgezondleven.nl/contact

   1. Een ‘div’ element mag niet gebruikt worden binnen een ‘label’ element. https://www.loketgezondleven.nl/
   2. Een ‘heading’ element mag niet gebrukt worden binnen een ander ‘heading’ element. https://www.loketgezondleven.nl/documenten/feiten-en-cijfers-gezond-leven-2021
   3. Het ‘iframe’ element heeft ‘frameborder’ attribuut, echter wordt dit attribuut niet meer ondersteund en zal dit via CSS moeten worden opgelost. https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/gezonde-wijkaanpak/infographic-gezonde-wijkaanpak
   4. Op de pagina zijn elementen aanwezig die via het ‘aria-controls’ attribuut verwijzen naar een element met het ID ‘menuResponsive’, echter is er geen element met dat ID aanwezig. https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/gecombineerde-leefstijlinterventie/erkende-gli-basisverzekering/tabel-gli-aanbieders
   5. In het ‘iframe’ element wordt een naast een numerieke een alfanumerieke waarde meegegeven op instelling van de ‘width’ en ‘height’ in de op het % en pixels. Hiervoor dienen alleen numerieke waarden ingevuld te worden volgens de HTML standaard. https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/gezonde-wijkaanpak/infographic-gezonde-wijkaanpak
  • Gevolg:

   Mogelijke onvolledige informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Technische oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209