Verklaring van Website gemeente Best

Status toegankelijkheid https://www.gemeentebest.nl

Gemeente Best is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-04-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Best streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Website gemeente Best.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Best is beschikbaar via de link https://www.gemeentebest.nl/over-deze-website

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Best gepubliceerde informatie blijkt dat de website Website gemeente Best gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Best is gevorderd met de toegankelijkheid van Website gemeente Best en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Best .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentebest.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Best

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

De succescriteria die hierboven genoemd zijn komen uit een audit die door de keuringsinstantie is gedaan voor www.gemeentebest.nl. Voor het raadsinformatiesysteem, het e-loket belastingen en iBurgerzaken is de audit enkel gedaan voor het gemeentespecifieke deel. Voor het raadsinformatiesysteem en het e-loket belastingen is nog geen toegankelijkheidsrapport aanwezig van het generieke deel van het platform, hier wachten wij nog op. Zodra dit er is, kunnen ook die onderdelen verder uitgewerkt worden in deze verklaring. 

De leverancier geeft aan dat een aantal problemen die worden gemeld in het inspectierapport inmiddels zijn opgelost. De problemen bij de criteria 1.3.5, 3.3.1 en 4.1.2 zijn opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Website gemeente Best : voldoet gedeeltelijk

De website Website gemeente Best is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Best dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/9/2/6/8/wcag-21-inspectie-gemeente-best-niveau-aa-11.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/9/9/3/7/wcag-21-inspectie-gemeente-best-niveau-aa-10.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/9/9/3/1/wcag-21-inspectie-gemeente-best-niveau-aa-12.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Best dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ staat een afbeelding van meerdere personen met daaronder de tekst 'Gemeenteraad Best'. In het img-element ontbreekt het alt-attribuut. Een img-element moet altijd een alt-attribuut bevatten. Anders kan het voorkomen dat hulpsoftware de bestandnaam van de afbeelding gaat voorlezen. Als deze afbeelding als decoratief wordt gezien, hoeft deze geen alternatieve tekst te hebben. Er is dan een leeg alt-attribuut nodig (alt=””). De afbeelding kan dan genegeerd worden door hulpsoftware. Als de afbeelding als informatief wordt gezien, is er een beschrijving nodig van de afbeelding, zodat deze informatie ook aan blinden kan worden overgebracht. Van de zichtbare tekst 'Gemeenteraad Best' moet dan 'normale' tekst worden gemaakt, zie succescriterium 1.4.5.

  • Oorzaak:

   Bij de afbeelding is geen alt-attribuut ingevoerd.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest de bestandnaam van de afbeelding voor. Bezoekers weten niet of de afbeelding decoratief of informatief is. Als de afbeelding informatief is weten bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien niet wat er op staat.

  • Alternatief:

   Er is nog op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Invoering van de beschrijving door leverancier. Wij streven ernaar om dit op te lossen voor september 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

   Alle onderzochte PDF-documenten hebben geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF’s te interpreteren.

  • Oorzaak:

   Er is nog onvoldoende kennis over wat nodig is om PDF’s aan de webrichtlijnen te laten voldoen.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van tags zijn de PDF’s niet te interpreteren door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best is een traject gestart om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een minimale contrastverhouding.

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ staan meerdere witte teksten op een oranje achtergrond, zoals ‘Overzicht’, ‘Recent/Toekomst’ en ‘Zie ook deze links’. Deze tekst heeft een contrast van 2,7:1 met de achtergrond. Verder staat rechtsboven de witte tekst ‘Sitemap’ op een lichtgrijze achtergrond. Deze tekst heeft een contrast van 1,4:1 met de achtergrond. In de kalender op deze pagina staan de cijfers van de maand. De grijze cijfers hebben een contrast van 3,8:1 met de witte achtergrond en de witte cijfers hebben een contrast van 2,7:1 met de grijze achtergrond. De lijst kan als alternatief dienen voor de kalender. Bij de lijst is er een te laag contrast bij de oranje data (2,7:1).

   In het PDF-document https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/8/2/2/4/kaderbrief2020.pdf staat op pagina 1 witte tekst op een oranje achtergrond. De titel ‘Kaderbrief 2020’ wordt gezien als grote tekst, waarvoor een minimaal contrast van 3,0:1 vereist is. De tekst ‘mei 2019’ is normale tekst waarvoor een minimaal contrast van 4,5:1 vereist is. In beide gevallen is het contrast met 2,8:1 te laag. Vanaf pagina 2 staat oranje tekst op een witte achtergrond. Het contrast van deze tekst is met 2,1:1 ook te laag. Op pagina 18 staat een afbeelding met tekst. De witte tekst heeft hier een contrast van 2,9:1 met de oranje achtergrond en 2,3:1 met de lichtblauwe achtergrond. Op pagina 21 staat een tabel. De rode cijfers in deze tabel hebben met 4,0:1 een te laag contrast met de witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   Het contrast tussen twee kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Iemand met een visuele beperking of iemand die bijvoorbeeld buiten in de zon de website bekijkt kan minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   V.w.b. Notubiz: de gemeente Best heeft de leverancier gevraagd om dit op te lossen. Voor de pdfs: de gemeente Best is een traject gestart om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% valt op pagina https://best.notubiz.nl de zoekbalk over het logo heen, waardoor het logo niet goed zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Als wordt ingezoomd tot 200% is het logo niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best heeft de leverancier gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, op enkele uitzonderingen na.

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ staat een afbeelding van meerdere personen. Ook staat er tekst in de afbeelding ('Gemeenteraad Best'). Als deze afbeelding als informatief wordt gezien is er een alternatieve tekst nodig die de afbeelding beschrijft. Van de zichtbare tekst moet dan 'normale' tekst worden gemaakt, zodat gebruikers een stylesheet kunnen toepassen, bijvoorbeeld om de tekst beter te kunnen lezen. Ook moet dan het contrast van de tekst hoog genoeg zijn en de relatie tussen de tekst en de afbeelding moet te bepalen zijn. Als deze afbeelding als decoratief wordt gezien, mag deze genegeerd worden door hulpsoftware. Voor succescriterium 1.1.1 is er dan een leeg alt-attribuut nodig. Dan kan ook de tekst in de afbeelding genegeerd worden. In het PDF-document https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/8/2/2/4/kaderbrief2020.pdf staat op pagina 18 een afbeelding met tekst. Dit kan beter voorkomen worden of de tekst moet beschikbaar zijn in de omliggende tekst.

  • Oorzaak:

   Bij de afbeelding is geen alt-attribuut ingevoerd. Ook staat er tekst in de afbeelding. V.w.b. de PDFs: er is nog onvoldoende kennis over wat nodig is om PDF’s aan de webrichtlijnen te laten voldoen.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten. Dat is op dit moment niet het geval.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   V.w.b. Notubiz: de gemeente Best heeft de leverancier gevraagd om dit op te lossen. V.w.b. de PDFs: de gemeente Best is een traject gestart om het toegankelijk maken van de PDFs organisatiebreed aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

   Er moet horizontaal gescrold worden bij een breedte van 1280 pixels en 400% ingezoomd op pagina https://e-loket.gemeentebest.nl/inloggen? ReturnUrl=%2finloggen-digid. Dit is niet toegestaan bij dit succescriterium. Het kan hinderlijk zijn voor gebruikers als ze per regel telkens horizontaal moeten scrollen. Als er in de browser Chrome bij een breedte van 320 pixels wordt gekeken, wordt de content verkleind. Er hoeft dan niet horizontaal gescrold te worden, maar dit wordt gezien als verlies van content omdat de tekst niet meer te lezen is. De content moet worden herschaald zodat deze in een kolom kan worden getoond en horizontaal scrollen niet nodig is.

  • Oorzaak:

   Er moet horizontaal gescrold worden bij een breedte van 1280 pixels en 400% ingezoomd. Als in Chrome bij een breedte van 320 pixels wordt gekeken, wordt de content verkleind en is er verlies van content.

  • Gevolg:

   Het kan hinderlijk zijn voor gebruikers als ze per regel telkens horizontaal moeten scrollen. Als in Chrome de content verkleind wordt is deze niet meer te lezen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best heeft de leverancier gevraagd om dit op te lossen. Wij streven ernaar om dit op te lossen voor september 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

   Op pagina https://iburgerzaken.gemeentebest.nl/gaasweb/server/continue/StartGeboorte#burgerzaken wordt nog een aangepaste focusindicator gebruikt bij de drie links op het carrousel, waarmee naar een andere foto kan worden gegaan. De zwarte gestippelde focusindicator heeft onvoldoende contrast op de achtergrond. De achtergrond wisselt, dit is afhankelijk van de foto die actief is. Het contrast ligt tussen de 1,1:1 en 2,3:1. Het vierkantje zelf wordt blauw, maar het contrastverschil met het donkere vierkantje is te laag om dit te kunnen onderscheiden (2,1:1). Op pagina https://best.notubiz.nl/dashboard/ staan bij de kalender of lijst knoppen om naar een vorige of volgende maand te gaan. De aangepaste focusindicator is een oranje stippellijn op de grijze achtergrond van de knop. Het contrast is 2,0:1.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de focusindicator met de achtergrond is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen moeite hebben om de focusindicator te zien.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best heeft de leveranciers gevraagd om dit op te lossen. Wij streven ernaar om dit op te lossen voor september 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

   Het PDF-bestand op pagina https://best.notubiz.nl/document/8403786/1/20008_1_- _Raadsvoorstel_Algemene_subsidieverordening_gemeente_Best_2020 heeft geen paginatitel. Deze kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. De andere onderzochte PDF-bestanden hebben nu een titel gekregen. Deze wordt echter niet getoond in de titelbalk. De bestandsnaam wordt nu getoond. Dit is handmatig in te stellen. https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/8/2/2/4/kaderbrief-2020.pdf https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/8/8/0/0/getekend-welstandscriteriasonsweg-1.pdf

  • Oorzaak:

   Er is nog onvoldoende kennis over wat nodig is om PDF’s aan de webrichtlijnen te laten voldoen.

  • Gevolg:

   PDF-documenten zijn niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best is een traject gestart om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ is de focus niet zichtbaar na de link ‘Toekomst’ en voor de link ‘Leerplatform raadsleden’. Ook staat de focus na de link 'Inloggen' op een onzichtbaar onderdeel in de footer. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar of staat op een onzichtbaar onderdeel in de footer.

  • Gevolg:

   De bezoeker kan niet zien waar de focus zich bevindt en kan de website niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best heeft de leverancier gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

   De volgende PDF-document mist een taalaanduiding. Deze kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen. https://best.notubiz.nl/document/8403786/1/20008_1_- _Raadsvoorstel_Algemene_subsidieverordening_gemeente_Best_2020

  • Oorzaak:

   Er is nog onvoldoende kennis over wat nodig is om PDF’s aan de webrichtlijnen te laten voldoen.

  • Gevolg:

   PDF-documenten zijn niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best is een traject gestart om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Best heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209