Verklaring van Lob van Gennep

Status toegankelijkheid https://www.lobvangennep.nl/

Waterschap Limburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-04-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Limburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Lob van Gennep.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Limburg is beschikbaar via de link https://www.lobvangennep.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Lob van Gennep van Waterschap Limburg voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Limburg .
Functie: Omgevingsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@lobvangennep.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.lobvangennep.nl/loopt-u-tegen-een-toegankelijkheidsprobleem-aan.

Aanvullende informatie van Waterschap Limburg

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Lob van Gennep : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Lob van Gennep is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op verschillende plekken binnen de website staan afbeeldingen zonder alt-beschrijving. Dit gebeurt o.a. bij de nieuwsberichten.

  • Gevolg:

   Mensen die de afbeeldingen niet visueel kunnen waarnemen, weten niet wat er op de foto staat of in de video wordt besproken. Hiermee kan de boodschap niet worden ontvangen. Het is daarom goed om altijd aan te geven wat de foto inhoudt.

  • Alternatief:

   De afbeeldingen bij nieuwsberichten zijn geen informatiedrager en hoeven geen tekstalternatief te hebben.

  • Maatregel:

   We voorzien alle afbeeldingen die informatiedrager zijn van een alternatieve tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-08-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.lobvangennep.nl/media/projectvideos staat een o.a. video 'Lob van Gennep - digitale informatiemarkt december 2020' zonder ondertiteling.

  • Gevolg:

   Ondertiteling is nodig zodat doven en slechthorenden de informatie in gesproken tekst kunnen ontvangen. Er is alleen de automatisch door YouTube gegenereerde ondertiteling, maar deze is niet overal correct en kan daarom niet als geldig alternatief dienen. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt. Deze ondertiteling is in de YouTube Studio aan te passen.

  • Alternatief:

   Bij de video verwijzen we naar nieuwsberichten en pagina’s waar bezoekers de informatie in tekst kunnen lezen.

  • Maatregel:

   Nieuwe video’s voorzien we altijd van ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.lobvangennep.nl/media/projectvideos zijn geen media-alternatieven of audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   Een media-alternatief is een uitgeschreven tekst met daarin alle informatie uit het beeld en geluid van de video. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. In deze video is dat bijvoorbeeld de naam van de spreker(s) en teksten zoals ‘Welke drie alternatieven gaan we verder uitwerken?’.

  • Alternatief:

   Bij de video verwijzen we naar nieuwsberichten en pagina’s waar bezoekers de informatie in tekst kunnen lezen.

  • Maatregel:

   Bij nieuwe video’s houden we rekening met het toevoegen van audiodescriptie en blijven we verwijzen naar nieuwsberichten en pagina’s waar bezoekers de informatie in tekst kunnen lezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In de beide video’s op https://www.lobvangennep.nl/media/projectvideos is geen audiodescriptie aanwezig. Dit lijkt op succescriterium 1.2.3, behalve dat hier een media-alternatief niet meer voldoende is en een audiodescriptie vereist is.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in de video gebeurt en informatief is. In deze video is dat bijvoorbeeld dat er dijk in beeld is van bepaalde grootte. Hiervoor kan bijvoorbeeld en voice-over worden toegevoegd die de ontbrekende informatie uitspreekt op zo’n manier dat dit geen nadelig effect heeft op het huidige geluid. De teksten die uitgesproken worden door de mensen in de video mogen dus niet onderbroken worden door de audiodescriptie, het onderbreken of overstemmen van de muziek is natuurlijk wel toegestaan.

  • Alternatief:

   Bij de video verwijzen we naar nieuwsberichten en pagina’s waar bezoekers de informatie in tekst kunnen lezen.

  • Maatregel:

   Bij nieuwe video’s houden we rekening met het toevoegen van audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lobvangennep.nl/alternatieven staan afbeeldingen van kaarten. In deze afbeeldingen staat een legenda met tekst. Dit geldt ook voor de infographic op pagina https://www.lobvangennep.nl/over-lob-van-gennep/planning

  • Gevolg:

   De tekst kan niet altijd herschaald, voorgelezen en/of braille getoond worden.

  • Alternatief:

   De kaarten van de alternatieven en de infographic over de planning worden al deels in tekst toegelicht op de pagina.

  • Maatregel:

   We verbeteren de tekstuele uitleg bij de kaarten en de infographic.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Limburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209