Verklaring van NLvoorelkaar

Status toegankelijkheid https://www.nlvoorelkaar.nl

NLvoorelkaar is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

NLvoorelkaar streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NLvoorelkaar.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van NLvoorelkaar is beschikbaar via de link https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318545

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website NLvoorelkaar van NLvoorelkaar voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-05-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van NLvoorelkaar .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@nlvoorelkaar].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze helpdesk: 088-8000603

Aanvullende informatie van NLvoorelkaar

Inspectie van de website is uitgevoerd door Cardan Technobility. Cardan Technobility is bevoegd om de internationale (WCAG 2.1) en Europese (EN 301 549) toegankelijkheidsrichtlijnen te inspecteren voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 24-10-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website NLvoorelkaar : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website NLvoorelkaar is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deel tekst niet meer leesbaar bij vergroten spatiëring, etc.

  • Oorzaak:

   Als van bepaalde teksten de regelafstand, de afstand tussen alinea’s, de ruimte tussen de letters en tussen de woorden wordt vergroot, dan is een deel van die tekst niet meer leesbaar. Dit komt omdat de tekst dan over andere tekst heenvalt of buiten een kader valt en onzichtbaar wordt.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn, of dyslectisch zijn en bepaalde teksteigenschappen aanpassen om de tekst beter te kunnen lezen kunnen de teksten daarna (gedeeltelijk) helemaal niet meer lezen

  • Alternatief:

   Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.

  • Maatregel:

   Code drastisch aanpassen zodat alle ruimtes tussen teksten vergroot kunnen worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij lagere resolutie en te veel inzoomen verdwijnt deel content en functionaliteit

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt een deel van de content en van de functionaliteit.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn en flink inzoomen gaan content en functionaliteiten missen. Juist tekst die ze willen vergroten om beter te kunnen lezen verdwijnt wat dus het tegenovergestelde effect heeft, namelijk helemaal niet meer leesbaar.

  • Alternatief:

   Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten die niet verder kunnen inzoomen kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365

  • Maatregel:

   Code drastisch aanpassen zodat alle tekst geschaald en ingezoomd kan worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023
 3. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie met uitleg verdwijnt bij typen

  • Oorzaak:

   Bij een aantal formulieren staan invoervelden waarbij de labels met uitleg wat ingevuld moet worden als placeholder tekst in het invoerveld staat. Ook staan soms helpteksten als placeholder in invoervelden. Op het moment dat iemand begint met typen in deze velden is deze informatie niet meer aanwezig.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn krijgen de informatie die in een placeholder tekst staat vaak helemaal niet te lezen. Dan missen ze het doel van het invoerveld of missen ze de extra uitleg. Ook voor mensen met een cognitieve beperking is het belangrijk dat deze informatie altijd te zien blijft. Ook tijdens het typen, of nadat een fout gemaakt is

  • Alternatief:

   Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten of het invoeren van velden kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.

  • Maatregel:

   Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier teksten met uitleg op een andere manier kunnen weergeven als placeholder in invoervelden, zonder dat het (teveel) afbreuk doet aan de resultaten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt binnen de gehele site toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Waar het binnen de website wel mogelijk is dit criterium toe te passen zal dit zeker worden gedaan. Daarnaast voor de enkele plekken die overblijven wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-10-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

NLvoorelkaar geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door NLvoorelkaar nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209