Verklaring van Kennisknooppunt Participatie

Status toegankelijkheid https://kennisknooppuntparticipatie.nl/

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kennisknooppunt Participatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kennisknooppunt Participatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van Kennisknooppunt Participatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .
Functie: Manager directie Participatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via kennisknooppuntparticipatie@minienw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kennisknooppunt Participatie : voldoet gedeeltelijk

De website Kennisknooppunt Participatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2250424
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het PDF-document "Werkblad Wet van de deugdzaamheid" zijn de achtergrondafbeeldingen boven en onder getagd als figuur. Onderaan hoort deze afbeelding genegeerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door deze in de voettekst te zetten en/of de afbeelding in Word als decoratief te markeren. Bovenaan is de afbeelding informatief, doordat er het logo in staat. Hier moet een alternatieve tekst aan worden toegevoegd, zodat voor bijvoorbeeld blinde gebruikers duidelijk is wie de afzender is van dit document. https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2015588&forcedownload=false

   Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een CAPTCHA. Het gebruik van de CAPTCHA op deze pagina is niet inhoudelijk getest, ook het aanmaken van een beveiligde cookie om deze CAPTCHA te omzeilen is niet getest op toegankelijkheid. De toegankelijke versie van hCaptcha is niet geheel toegankelijk en kan daardoor niet als alternatief dienen. Het advies luidt om geen gebruik te maken van CAPTCHA's, omdat dit altijd een drempel voor toegankelijkheid is.

  • Gevolg:

   Aan gebruikers met voorleessoftware wordt de onderste achtergrondafbeelding voorgelezen. Voor gebruikers met voorleessoftware is het niet duidelijk wie de afzender van het document is. Voor sommige mensen is het lastig gebruik te maken van de CAPTCHA.

  • Alternatief:

   Er wordt geen toegankelijk alternatief geboden voor de PDF documenten. Uit eerdere communicatie blijkt dat het niet mogelijk is een alternatief te bieden voor CAPTCHA.

  • Maatregel:

   Alle PDF documenten worden toegankelijk gemaakt (in samenwerking met de vormgever van deze documenten). De planning hiervan is al gestart, dit wordt dan ook serieus opgepakt.

   Nogmaals zal contact opgenomen worden met onze leverancier van de website. Om te bespreken of er een andere optie mogelijk is voor de CAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/studiop/grenzen+aan+openheid/default.aspx staat een video over "Grenzen aan openheid". Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Deze vorm van ondertiteling bevat echter te veel fouten om te voldoen aan dit succescriterium. Zo worden bijvoorbeeld geen leestekens gebruikt, wat het lezen van de tekst moeilijker maakt. Daarnaast komen ook fouten voor in de vertaling naar tekst. Zo wordt bijvoorbeeld na 22 seconde de tekst "...laten wij landen als..." ondertiteld als "...laten weilanden als…". Deze video kan meer van dergelijke fouten bevatten. De automatische ondertiteling kan via YouTube Studio aangepast worden, zodat deze geen fouten meer bevat.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie, omdat deze video eerder nog niet beschikbaar was: Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/boekpresentatie/default.aspx staat een video met automatische ondertiteling. Ook deze ondertiteling bevat fouten. Zo wordt "moed" meerdere keren geschreven als "moet" en bevat de ondertiteling rond 2:15 de woorden "car center ijs", wat niet correct is. Deze video kan meer van dergelijke fouten bevatten.

  • Gevolg:

   Het is voor sommige gebruikers lastig video's te begrijpen als enkel naar de ondertiteling van de video gekeken wordt.

  • Alternatief:

   Alle video's zonder correcte ondertiteling zijn van de website gehaald. Aan video's die nog op de website staan, is correcte ondertiteling toegevoegd.

  • Maatregel:

   Alle video's op de website zijn voorzien van correcte ondertiteling. Toekomstige video's zullen ook ondertiteling krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/studiop/grenzen+aan+openheid/default.aspx staat een video met visuele informatie. Het gaat hier bijvoorbeeld om "Studio P, Grenzen aan openheid" aan het begin van de video, "Studio Participatie" na 0:49m en "Erik Pool – Directeur Participatie" na 1:05m. Deze video kan meer van dergelijke fouten bevatten. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Een deel van de informatie is wellicht in de tekst onder de video te vinden, maar deze tekst is niet gesynchroniseerd met de video. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie, omdat deze video eerder nog niet beschikbaar was: Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/boekpresentatie/default.aspx staat ook een video met visuele informatie die niet beschikbaar is voor blinde mensen. Bijvoorbeeld de tekst die de eerste 40 seconden en aan het eind in beeld is.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie in de video is beschikbaar voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Beide video's worden niet meer op de website getoond.

  • Maatregel:

   Alle video's op de website zijn voorzien van correcte ondertiteling. Toekomstige video's zullen ook ondertiteling krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/studiop/grenzen+aan+openheid/default.aspx staat een video met visuele informatie. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinden, zoals ook al beschreven onder 1.2.3, en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie, omdat deze video eerder nog niet beschikbaar was: Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/boekpresentatie/default.aspx staat ook een video met visuele informatie die niet beschikbaar is voor blinde mensen. Bijvoorbeeld de tekst die de eerste 40 seconden en aan het eind in beeld is.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie in de video is beschikbaar voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   Beide video's worden niet meer op de website getoond.

  • Maatregel:

   Alle video's op de website zijn voorzien van correcte ondertiteling. Toekomstige video's zullen ook ondertiteling krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de vorige inspectie is een pagina genoemd waar onterecht gebruik is gemaakt van het em-element om teksten een andere opmaak (cursief) te geven. Op die pagina is dat nu opgelost. Dit probleem komt echter nog wel voor op pagina's https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/onderzoek/onderzoek+door+het+kennisknooppunt+participatie/default.aspx, https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/over+ons/prioriteiten2021/default.aspx en https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/Beheer/Privacyverklaring/Default.aspx. Voor em geldt (net als voor strong) dat dit element alleen gebruikt mag worden om één of enkele woorden de nadruk te geven. Content opgemaakt met em of strong kan namelijk ook met nadruk worden voorgelezen. Als het hier de bedoeling is om de persoon te quoten, kan daarvoor het blockquote-element gebruikt worden en als de tekst slechts voor opmaak cursief dient te zijn, kan dit beter via CSS ingesteld worden of desnoods via het i-element.

   Het volgende is geconstateerd tijdens deze herinspectie: Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/nieuws/default.aspx wordt onterecht het strong-element gebruikt in de paginanavigatie bij "huidige pagina 1".

   Het PDF-document "Werkblad Wet van de deugdzaamheid" is grotendeels goed getagd. De laatste alinea, vanaf "In de wetenschap..." is echter niet getagd en daardoor niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware. Verder staan nog enkele lege tags in dit document, bijvoorbeeld tussen de alinea's. Dit laatste wordt niet afgekeurd, maar kan wel beter worden aangepast. https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2015588&forcedownload=false

   Het PDF-document "Snelstudie De doelen van participatie" is getagd, maar bevat een aantal fouten. Zo is vrijwel alle content getagd als alinea (P-tags). De koppen, bijvoorbeeld "Inleiding" en "Normatieve redenen", moeten als kop (H1, H2 etc.) getagd worden, zodat ook voor gebruikers van hulpsoftware duidelijk is dat dit koppen zijn. Verder is ook pagina 5 de eerste alinea in de tags opgesplitst in 2 losse P-tags. Dit moet in 1 P-tag staan. Dit komt ook voor bij de tweede alinea op deze pagina en op de laatste pagina. Op pagina 7 staan drie opsommingslijsten. Deze moeten ook als lijst (minimaal L-, LI- en LBody-tags) opgemaakt worden. https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2038675&forcedownload=false

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers wordt <em> en <strong> met nadruk voorgelezen. Doordat sommige PDF documenten niet goed getagd zijn, is bepaalde content niet beschikbaar voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er wordt niet meer onterecht gebruik gemaakt van <em> en <strong>. Er wordt geen toegankelijk alternatief geboden voor de PDF documenten.

  • Maatregel:

   Er wordt niet meer onterecht gebruik gemaakt van <em> en <strong>. Alle PDF documenten worden toegankelijk gemaakt (in samenwerking met de vormgever van deze documenten). De planning hiervan is al gestart, dit wordt dan ook serieus opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het PDF-document "Snelstudie De doelen van participatie" staan op vrijwel iedere pagina woorden en zinnen in een blauwe en een oranje kleur vermeld. Het contrast van deze blauwe en oranje tekst ten opzichte van de witte achtergrond is voor beide kleuren 2,5:1, waar 4,5:1 het minimum is. In hetzelfde document heeft de witte titel op de voorpagina ten opzichte van de groene achtergrond een contrast van 1,7:1. Het minimum voor dergelijke grote tekst is 3,0:1. Voor de kleine witte tekst achter het logo "Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat" geldt een uitzondering, omdat dit een logo is. Het contrast van deze tekst is echter slechts 1,6:1 op de achtergrond en kan beter wel aangepast worden. https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2038675&forcedownload=false

  • Gevolg:

   Voor sommige gebruikers kunnen bepaalde onderdelen moeilijk leesbaar zijn.

  • Alternatief:

   Er wordt geen toegankelijk alternatief geboden voor de PDF documenten.

  • Maatregel:

   Alle PDF documenten worden toegankelijk gemaakt (in samenwerking met de vormgever van deze documenten). De planning hiervan is al gestart, dit wordt dan ook serieus opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 7. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een formulier met hCaptcha. Na het succesvol afronden van deze test is er een tijdslimiet aanwezig op de hCAPTCHA. Die tijdslimiet moet aan de eisen van dit succescriterium voldoen, die tijdslimiet komt na de test en is dus geen onderdeel van de CAPTCHA. Een gebruiker die veel tijd nodig heeft om de rest van het formulier in te vullen heeft nu niet altijd voldoende tijd.

  • Gevolg:

   Het kan voorkomen dat na het invullen van de CAPTCHA een gebruiker niet voldoende voldoende tijd heeft.

  • Alternatief:

   Uit eerdere communicatie blijkt dat het niet mogelijk is een alternatief te bieden voor CAPTCHA.

  • Maatregel:

   Nogmaals zal contact opgenomen worden met onze leverancier van de website. Om te bespreken of er een andere optie mogelijk is voor de CAPTCHA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document "Werkblad: Wet van de deugdzaamheid" heeft geen titel. Voor PDF documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in de titelbalk in plaats van de bestandsnaam. Aan beide voorwaarden is nu niet voldaan. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF. https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2015588&forcedownload=false

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen in de bestandseigenschappen niet de documenttitel tonen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen toegankelijk alternatief geboden voor de PDF documenten.

  • Maatregel:

   Alle PDF documenten worden toegankelijk gemaakt (in samenwerking met de vormgever van deze documenten). De planning hiervan is al gestart, dit wordt dan ook serieus opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een CAPTCHA. Het logo van hCaptcha is hier een link, maar deze heeft geen duidelijk linkdoel. Hier is dus voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk waar deze link naartoe gaat. De toegankelijke versie van hCaptcha is niet geheel toegankelijk en kan daardoor niet als alternatief dienen.

   Het PDF-document "Snelstudie De doelen van participatie" bevat meerdere interne links. Zo is de hele eerste en de hele laatste pagina een link naar een andere pagina. Verder staan op meerdere pagina's rechtsonder twee iconen waarmee naar de vorige en volgende pagina genavigeerd kan worden. Al deze links hebben geen duidelijk linkdoel, zodat gebruikers van hulpsoftware niet kunnen weten waar deze links naartoe gaan. Het advies is hier om de genoemde links te verwijderen, omdat zij feitelijk overbodig zijn. De gebruiker kan namelijk via de PDF-viewer door de pagina's navigeren. De iconen rechtsonder hebben overigens momenteel tevens een te laag contrast. Omdat deze overbodig zijn, is dit nu niet afgekeurd bij succescriterium 1.4.11. https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2038675&forcedownload=false

  • Gevolg:

   Hier is voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk waar de CAPTCHA en PDF links naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Uit eerdere communicatie blijkt dat het niet mogelijk is een alternatief te bieden voor CAPTCHA. Er wordt geen toegankelijk alternatief geboden voor de PDF documenten.

  • Maatregel:

   Nogmaals zal contact opgenomen worden met onze leverancier van de website. Om te bespreken of er een andere optie mogelijk is voor de CAPTCHA.

   Alle PDF documenten worden toegankelijk gemaakt (in samenwerking met de vormgever van deze documenten). De planning hiervan is al gestart, dit wordt dan ook serieus opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/actueel/publicaties/handreikingen/default.aspx geeft een parsefout voor een dubbel id-attribuut met waarde "cke_bm_1797S". Een id-waarde mag echter maar één keer op een pagina voorkomen.

  • Gevolg:

   Een id-waarde is dubbel gebruikt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De pagina is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx staat een CAPTCHA. Het logo van hCaptcha is hier een link, maar deze heeft geen naam die door software bepaald kan worden. De toegankelijke versie van hCaptcha is niet geheel toegankelijk en kan daardoor niet als alternatief dienen.

   Het PDF-document "Snelstudie De doelen van participatie" bevat meerdere interne links. Zo is de hele eerste en de hele laatste pagina een link naar een andere pagina. Verder staan op meerdere pagina's rechtsonder twee iconen waarmee naar de vorige en volgende pagina genavigeerd kan worden. Al deze links hebben geen naam die door software bepaald kan worden. Het advies is hier om de genoemde links te verwijderen, omdat zij feitelijk overbodig zijn. De gebruiker kan namelijk via de PDF-viewer door de pagina's navigeren. https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/downloads/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2038675&forcedownload=false

  • Gevolg:

   De links in de CAPTCHA en het PDF hebben geen naam.

  • Alternatief:

   Uit eerdere communicatie blijkt dat het niet mogelijk is een alternatief te bieden voor CAPTCHA. Er wordt geen toegankelijk alternatief geboden voor de PDF documenten.

  • Maatregel:

   Nogmaals zal contact opgenomen worden met onze leverancier van de website. Om te bespreken of er een andere optie mogelijk is voor de CAPTCHA. Alle PDF documenten worden toegankelijk gemaakt (in samenwerking met de vormgever van deze documenten). De planning hiervan is al gestart, dit wordt dan ook serieus opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209