Verklaring van BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace)

Status toegankelijkheid https://intranet.bar-organisatie.nl/

BAR-organisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-06-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

BAR-organisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van BAR-organisatie is beschikbaar via de link https://www.gemeentenaam.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door BAR-organisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver BAR-organisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van BAR-organisatie .
Functie: Teamleider Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op met het webteam via telefoonnummer: 

Of stuur een mail naar webteam@bar-organisatie.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Bij een ingewikkelde vraag geven we in onze reactie aan wat we daaraan gaan doen.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen dan kun je contact opnemen met de teamleider Communicatie.

Aanvullende informatie van BAR-organisatie

De BAR-organisatie heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke websites digitaal toegankelijk te maken:

Interne controle vóór publicatie:

 • De redactie van het intranet (BAR-plaza) toetsen content (teksten, afbeeldingen en video’s) vóórdat deze online gaat op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle:

 • Onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Periodieke externe controle:

 • Kennis:
 1. De redactie blijft op de hoogte van digitale toegankelijkheid door het volgen van webinars.
 2. Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook.
 • Ontwerp: We passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
 • Toegankelijkheidsbeleid: De BAR-organisatie is bezig met het opstellen van toegankelijkheidsbeleid. Naar verwachting is dit eind 2021 gereed. 
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis. Dit is ook opgenomen in het ICT-beleid van de gemeente.
 • Awareness: We plaatsen regelmatig op het intranet tips of aandachtspunten over digitale toegankelijkheid, om bewustwording te creëren.
 • ArchievenDocumenten van voor 01-01-2021 herzien wij in de meeste gevallen niet.
 • Meldpunt: Collega's kunnen bij problemen contact opnemen met team Communicatie. We zoeken samen naar een gepaste oplossing. 

Leverancier

Embrace streeft ernaar om haar producten zo toegankelijk mogelijk te maken. Embrace heeft zelf meerdere WCAG-audits laten uitvoeren door Stichting Accessibility en met hun samengewerkt om Embrace Workspace steeds meer te laten voldoen aan de richtlijnen.

Meer informatie staat op: https://www.embracecloud.nl/toegankelijkheid-wcag

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace) : voldoet gedeeltelijk

De website BAR-plaza (intranet BAR-organisatie - Embrace) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens BAR-organisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.embracecloud.nl/toegankelijkheid-wcag/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart BAR-organisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF-bestanden zijn niet allemaal digitaal toegankelijk. De volgende problemen kunnen zich voordoen: - Niet alle afbeeldingen hebben een tekst-alternatief, - Niet alle bestanden zijn voorzien van de juiste structuur (gebruik van stylen), - Het contrast is niet altijd voldoende.

  • Oorzaak:

   De PDF-bestanden zijn (nog) niet allemaal toegankelijk gemaakt, waardoor sommige logo's en afbeeldingen geen alternatieve tekst bevatten en hierdoor genegeerd worden door hulpsoftware. Daarnaast zijn er nog meer issues, waaronder het onjuist gebruiken van stylen en contrast.

  • Gevolg:

   Het voorlezen van deze bestanden levert problemen op. Daarnaast kunne collega's hinder ondervinden door onjuist gebruik van contrast en stylen.

  • Alternatief:

   Medewerkers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met de redactie / beheerders van BAR-plaza. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing.

  • Maatregel:

   We brengen in kaart om welke pdf-bestanden het gaat en beslissen of deze informatie online moet blijven staan. Als dit het geval is, dan onderzoeken we of de informatie vervangen kan worden door html. Zo niet, dan neemt de redactie contact op met de verantwoordelijk medewerker, zodat het PDF-bestand alsnog digitaal toegankelijk gemaakt kan worden.

   Bestanden van voor 01-01-2021 herziet de redactie in de meeste gevallen niet. Bij bestanden die binnenkomen na 01-01-2021 neemt de redactie contact op met de collega die het document aanlevert, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden gedaan.

   Organisatievraagstuk: Door het creëren van steeds meer awareness in de organisatie bij de diverse taakvelden, verwachten wij dat de issues voor het intranet steeds minder worden. De redactie wijst waar mogelijk de gebruikers van het platform op verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve voor bestanden geplaatst voor 1-1-2021.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om deze video's alsnog te herzien van ondertitels

  • Gevolg:

   Sommige medewerkers kunnen hier last van ondervinden.

  • Alternatief:

   Medewerkers die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met de redactie / beheerders van BAR-plaza. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing.

  • Maatregel:

   We brengen in kaart om welke pdf-bestanden het gaat en beslissen of deze informatie online moet blijven staan. Nieuwe video’s ná 01-01-2021 voorzien we van een kort tekstalternatief of een transcript.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het functieveld op de pagina profielbewerken heeft een autocomplete-functie van Embrace. Deze functie is niet compatibel met de door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.

  • Oorzaak:

   Het is een afwijkend veld met autocompleet of suggesties in verband met betere vindbaarheid van profielen.

  • Gevolg:

   Het functieveld kan niet ingevuld worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.

  • Alternatief:

   De data in het genoemde profielveld wordt veelal gevuld middels een profielsynchronisatie waardoor gebruikers dit veld zelf niet kunnen aanpassen. De data wordt in deze gevallen niet beheerd in Embrace maar in een andere, externe bron.

  • Maatregel:

   Het issue is niet te verhelpen door Embrace. Nader intern onderzoek is nodig om de impact te kunnen bepalen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Het intranet bestaat uit een sociaal intranet (user generated content), waardoor alle medewerkers zelf berichten kunnen plaatsen net zoals social media en centrale content, wat wordt beheerd door redacteuren. Doordat medewerkers zelf content kunnen plaatsen en niet altijd op de hoogte zijn van de richtlijnen, is niet alle content digitaal toegankelijk.

  • Oorzaak:

   Niet alle medewerkers zijn op de hoogte van de richtlijnen.

  • Gevolg:

   Medewerkers kunnen tegen problemen aanlopen als de content niet toegankelijk wordt gepubliceerd.

  • Alternatief:

   Medewerkers die informatie niet kunnen gebruiken, doordat dit ontoegankelijk is kunnen contact opnemen met team Communicatie via een intern telefoonnummer of mailen naar communicatie@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   Alle medewerkers hebben te maken met digitale toegankelijkheid. De volgende maatregelen zijn daarom genomen: 1. Door middel van roadshows zorgen we voor awareness bij medewerkers. 2. Bestuurders zijn aangehaakt en zien het belang van digitale toegankelijkheid. 3. We bieden medewerkers tools aan, zodat zij ondersteunt worden bij het maken van toegankelijke content. 4. We leiden collega’s op om digitaal toegankelijk content te kunnen maken. 5. We passen geen definitieve documenten aan (archiefwet). 6. De redactie fungeert als poortwachter richting interne medewerkers. Nieuwe documenten zijn toegankelijk. 7. We maken beleid, zodat we hier ook naar kunnen handelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

De maatregelen die BAR-organisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209