Verklaring van ACV groep

Status toegankelijkheid https://www.acv-groep.nl/

ACV Groep is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

ACV Groep streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ACV groep.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van ACV Groep is beschikbaar via de link https://www.acv-groep.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door ACV Groep gepubliceerde informatie blijkt dat de website ACV groep gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver ACV Groep is gevorderd met de toegankelijkheid van ACV groep en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van ACV Groep .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@acv-groep.nl of bel ons via 0318 - 648 160.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van ACV Groep

ACV wil dat iedereen alle informatie op de website goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We inventariseren momenteel voor welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepalen we welke digitale kanalen we aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm en welke digitale kanalen we uitfaseren.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ACV groep : voldoet gedeeltelijk

De website ACV groep is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens ACV Groep dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.acv-groep.nl/uploads/WCAG/WCAG_2.1-AA-inspectie.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart ACV Groep dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Welk afval waar’ bevat het alt-attribuut van het kerstboom-icoon de tekst “TREE waste text icon”. Deze alternatieve tekst dient aangepast te worden. Het gedeelte “text icon” dient te worden verwijderd. Het alt-attribuut dient hier om het doel van de link aan te geven en niet de afbeelding zelf te beschrijven. Daarnaast is het beter om Nederlandse tekst te gebruiken en geen Engels. Let op: Dit is ook van toepassing op de andere iconen.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam staat onder de kop “Footprint & doelstellingen” een link met een afbeelding met tekst. Deze afbeelding bevat veel informatie. Voor deze informatie moet een toegankelijke alternatieve tekst worden gegeven. De PDF die opent als de link wordt gebruikt is niet toegankelijk. Een oplossing is om de PDF toegankelijk te maken. Anders moet er op de pagina zelf of op een losse pagina een tekstalternatief worden geboden voor alle informatie in de afbeelding. Het alt attribuut van de afbeelding zelf is nu leeg, maar moet een korte samenvatting geven van wat er in de afbeelding te zien is. Bij de link moet eventueel nog aangegeven worden dat het om een link naar een PDF document gaat.

   In het contactformulier op pagina https://www.acv-groep.nl/contact bevindt zich een CAPTCHA. Er wordt een visuele oefening aangeboden die wordt gebruikt om te toetsen of de gebruiker een mens is en geen robot. Deze is niet toegankelijk voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Het aanbieden van een tekstalternatief voor de afbeeldingen is hier echter niet de oplossing. Dit, omdat deze ook door robots kan worden gebruikt om de test uit te voeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. Een mogelijkheid is het aanbieden van een enkele CAPTCHA die geschikt is voor meerdere zintuigen (bijvoorbeeld gebaseerd op tekst of met audio). Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een tekstalternatief die het doel EN de manier waarop een alternatieve CAPTCHA te vinden is beschrijft. Deze tweede CAPTCHA moet dan gebruik maken van een ander zintuig. Nog beter is om helemaal geen CAPTCHA te gebruiken, maar server-side oplossingen te gebruiken.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval staan alle YouTube video’s in een iframe-element. Deze iframe-elementen hebben geen title-attribuut. Dit is een verplicht onderdeel van dit type element en zorgt voor een tekstalternatief voor het iframe. In deze titel moet staan wat voor soort content het iframe-element bevat. Voor de video onder de kop “De kringloop van plastic” kan dat bijvoorbeeld worden “Video de kringloop van plastic ”.Door het toevoegen van deze titels voldoet het iframe-element ook meteen aan succescriterium 4.1.2: “Naam, rol, waarde”.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval staat een Vimeo-video onder de kop “De kringloop van drinkpakken” in een iframe-element. Dit iframe element bevat een title-attribuut met de tekst “vimeo-player”. Dit is geen goede titel. De tekst zegt iets over het type video-player, maar biedt geen informatie over de inhoud van de video. Zorg voor een titel die de inhoud van het iframe-element omschrijft.

  • Gevolg:

   Deze is niet toegankelijk voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. Een mogelijkheid is het aanbieden van een enkele CAPTCHA die geschikt is voor meerdere zintuigen (bijvoorbeeld gebaseerd op tekst of met audio). Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een tekstalternatief die het doel EN de manier waarop een alternatieve CAPTCHA te vinden is beschrijft. Deze tweede CAPTCHA moet dan gebruik maken van een ander zintuig. Nog beter is om helemaal geen CAPTCHA te gebruiken, maar server-side oplossingen te gebruiken.

  • Maatregel:

   Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval staat een video met de titel “de kringloop van papier”. In deze video is alleen automatische ondertiteling beschikbaar. Hierin zitten veel fouten waardoor deze niet afdoende is om te voldoen aan dit succescriterium. Voor deze video kan dus beter een zelfgemaakte en equivalente ondertiteling worden gemaakt. Zo wordt op tijdstip 0:21 de gesproken tekst “al het papier dat we ophalen gaat eerst naar een overslaghal” in het bijschrift getoond als “oud papier dat we op te halen de eerste elftal verslapt”.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval staat een video met de titel “de kringloop van plastic”. Deze video bevat geen ondertiteling. Het is voor de dove en slechthorende gebruikers niet duidelijk waar deze video over gaat. Voeg ondertiteling toe aan deze video die overeenkomt met wat gezegd wordt in de video.

  • Gevolg:

   Het is voor de dove en slechthorende gebruikers niet duidelijk waar deze video over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg ondertiteling toe aan deze video die overeenkomt met wat gezegd wordt in de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de video’s “de kringloop van plastic” en de “de kringloop van papier” op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet. Helemaal aan het begin verschijnt bij de video “de kringloop van plastic” de tekst “Afval scheiden is goud! De kringloop van plastic”. Bij de video “de kringloop van plastic” verschijnt de tekst “Afval scheiden is goud! De kringloop van papier”. Aan het eind van beide video’s verschijnt de tekst “100% gescheiden 100% herbruikbaar”. Deze informatie moet via het audiospoor (eventueel een apart audiospoor dat aan en uit gezet kan worden) ook aangeboden worden aan mensen die blind zijn. Als alternatief mag voor de video ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden waar deze visuele (tekst) informatie ook in opgenomen wordt. Let op: Dit probleem kan zich ook in de overige video’s op deze pagina voordoen.

  • Gevolg:

   In de video’s “de kringloop van plastic” en de “de kringloop van papier” op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval komt informatie in beeld die iemand die blind is niet ziet.

  • Alternatief:

   Als alternatief mag voor de video ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden waar deze visuele (tekst) informatie ook in opgenomen wordt.

  • Maatregel:

   De video wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ bevinden zich boven de invoervelden tekst-labels die zichtbaar zijn weergegeven, maar die programmatisch niet gekoppeld zijn aan de erbij behorende invoervelden. Zorg ervoor dat deze tekst-labels programmatisch gekoppeld worden aan de invoervelden. Dit is belangrijk voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, omdat zij anders deze informatie missen. Het koppelen kan door de tekst-labels in een label element te plaatsen en een for-attribuut in het label element te plaatsen en dit te laten verwijzen naar een id-attribuut bij het invoerveld waar het bij hoort. Deze id-attributen zijn meestal al wel aanwezig. Let op: dit formulier wordt ook getoond op een aantal pagina's van het domein https://www.acv-groep.nl/.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel "Afvalkalender" bevindt zich een tabel. De structuur van deze tabel is onlogisch. De kolomkoppen, waaronder het "weeknummer" en de "dagen van de week" bevinden zich in een geneste tabel. Hierdoor is er geen relatie met de datacellen in de tabel.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel "Welk afval waar" bevinden zich koppen die alleen visueel opgemaakt zijn als koppen, maar niet als zodanig zijn gecodeerd. Het gaat om onder andere de koppen “Wat is het?” en “Waar kan het heen?”. Zorg ervoor dat deze koppen opgemaakt worden als echte koppen. In dit geval zou een h5-element de meest logische keuze zijn.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel "Welk afval waar" staat onder de h3-kop “Wat wil je scheiden” een selectieveld. Deze kop fungeert hier als label, maar is programmatisch niet gekoppeld met het selectieveld. Hierdoor ontbreekt ook een toegankelijke naam. Zie ook succescriterium 4.1.2 “Naam, rol, waarde”.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/zoeken?trefwoord=afval staat boven de zoekresultaten de tekst ‘Toon:’ met daarbij tien keuzes, waarmee de zoekresultaten gefilterd kunnen worden. Deze tekst is nu niet geassocieerd met deze keuzemogelijkheden. Dit kan worden opgelost door dit alles in een fieldset-element te plaatsen, met de tekst “Toon” als legend.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/nieuws?type=renkum-1 staat bovenin de hoofdcontent een aantal checkboxen waarmee de plaats gekozen kan worden waarvan men de nieuwsberichten wil bekijken. Deze keuzes missen een overkoepelend groepslabel. Op zichzelf bieden ze namelijk niet voldoende informatie. Een mogelijke tekst voor het groepslabel kan bijvoorbeeld zijn “Toon nieuwsberichten van”. Zorg vervolgens voor een programmatische koppeling tussen het label en de checkboxen. Gebruik hiervoor een combinatie van het fieldset-en legend-element.

   Wanneer de pagina’s van het domein https://www.acv-groep.nl/ voor de eerste keer worden geopend verschijnt er een dialoogvenster met de kop “Vanzelfsprekend in de buurt!” Deze kop is alleen visueel opgemaakt als kop. Zorg ervoor dat deze kop gecodeerd wordt als een echte kop met een heading element (h1 t/m h6).

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/kerstbomenactie2021-renkum is de kop “Bekendmaking Winnaars” alleen visueel opgemaakt als kop. Zorg ervoor dat deze kop gecodeerd wordt als een echte kop. In dit geval zou een h2-element de meest logische keuze zijn.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/tips-voor-afval-in-de-zomer zijn de koppen “Gft+etensresten”, “PMD-afval” en “Restafval” alleen visueel opgemaakt als koppen. Zorg ervoor dat deze koppen gecodeerd worden als echte koppen. In dit geval zou een h2-element de meest logische keuze zijn.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/afvalbrengstation staan onderaan de pagina twee alinea’s in een groen kader. De koppen “Gratis aanhanger lenen” en “Kringloopspullen?” in deze kaders zijn alleen visueel opgemaakt als koppen. Zorg ervoor dat deze koppen gecodeerd worden als echte koppen.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/in-de-buurt/gladheidbestrijding hebben de koppen van de lijst met veel gestelde vragen kopniveau 2. Dat is hetzelfde niveau als de kop erboven. Dit is niet correct. Maak hier kopniveau 3 van, zodat de structuur van de pagina duidelijk is.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam staan onder de kop “Footprint & doelstellingen” twee koppen “2020” en “2021” met kopniveau 2. Dat is hetzelfde niveau als de kop erboven. Dit is niet correct. Maak hier kopniveau 3 van, zodat de structuur van de pagina duidelijk is en klopt.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Welk afval waar’ bevinden zich koppen die alleen visueel opgemaakt zijn als koppen, maar niet als zodanig zijn gecodeerd. Het gaat om onder andere de koppen “Wat is het?” en “Waar kan het heen?”. Zorg ervoor dat deze koppen opgemaakt worden als echte koppen. In dit geval zou een h5-element de meest logische keuze zijn.

   Het PDF-bestand “CO2-beleid_ACV.pdf” is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in de bestanden door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten, tabellen en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar pdf, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria die afhankelijk zijn van de structuur (bijvoorbeeld 1.1.1 en 1.3.2) niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen hiervan nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie: https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam/acv-co2-beleid.

   De afbeelding van het logo in het PDF-bestand “HALTEPLAATSEN_MILIEUBUS_2021.pdf” is niet getagd. Hulpsoftware zal hierdoor de afbeelding negeren.

   In het PDF-bestand “HALTEPLAATSEN_MILIEUBUS_2021.pdf” zijn er problemen met de datatabel, zo zijn de kolomkoppen niet met een TH-tag opgemaakt. Hierdoor is de relatie tussen de kolomkoppen en de datacellen niet duidelijk voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Ook is een aantal tabelcellen samengevoegd, waardoor de structuur van de tabel niet meer duidelijk is. Ook is de laatste rij van de tabel opgemaakt met het P-element. Dat is niet correct, dat moet een TR-element zijn.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat deze tekst-labels programmatisch gekoppeld worden aan de invoervelden. Dit is belangrijk voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, omdat zij anders deze informatie missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het koppelen kan door de tekst-labels in een label element te plaatsen en een for-attribuut in het label element te plaatsen en dit te laten verwijzen naar een id-attribuut bij het invoerveld waar het bij hoort.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ en op alle pagina’s van de URI https://www.acv-groep.nl/ waarop dit formulier voorkomt, staat in het formulier een invoerveld waarin persoonlijke gegevens moeten worden ingevuld. Voor persoonlijke gegevens is het belangrijk dat bij de invoervelden het autocomplete-attribuut wordt gebruikt met de juiste waarde. Dit zorgt ervoor dat hulpsoftware of browser de velden automatisch kan invullen, of extra hulp kan bieden bij het invullen. Dit autocomplete attribuut ontbreekt nu bij het invoerveld “Postcode”. Hier dient het attribuut autocomplete="postal-code" toegevoegd te worden. Een volledig overzicht van alle invoervelden waarvoor een autocomplete nodig is en welke waarde verplicht is is hier te vinden: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

   Ook in het contactformulier op pagina https://www.acv-groep.nl/contact dienen persoonlijke gegevens ingevuld te worden en ook hier ontbreekt een autocomplete-attribuut bij de invoervelden “Vul uw naam in” en “E-mailadres”. Voor “Vul uw naam in” moet dat worden autocomplete=”name” en voor het e-mailadres: autocomplete=”email”.

  • Gevolg:

   Voor persoonlijke gegevens is het belangrijk dat bij de invoervelden het autocomplete-attribuut wordt gebruikt met de juiste waarde. Dit zorgt ervoor dat hulpsoftware of browser de velden automatisch kan invullen, of extra hulp kan bieden bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Hier dient het attribuut autocomplete="postal-code" toegevoegd te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In het contactformulier op pagina https://www.acv-groep.nl/contact worden verkeerd of niet-ingevulde velden aangegeven door de kleur rood. Onderaan het formulier verschijnt een tekstuele melding “Zou u zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen”. Er wordt echter niet aangegeven op welke velden deze melding betrekking heeft, behalve dan door een andere kleur rand om de invoervelden. Zorg ervoor dat naast kleur ook op een andere manier duidelijk wordt om welke velden het gaat. Dit kan het beste door middel van tekst worden aangegeven. Zie ook succescriterium 3.3.1 - Foutidentificatie.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/kerstbomenactie2021-renkum is de link “hier” in de tweede alinea onder de kop “Kerstbomenactie 9 januari 2021 - Renkum” alleen te herkennen als link doordat deze tekst een andere kleur heeft. Dit doet zich ook voor op pagina https://www.acv-groep.nl/afval en alle andere pagina’s waarin links in de lopende tekst zijn opgenomen. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn kunnen deze 'links' misschien niet herkennen als links. Daarom is het belangrijk om links in een lopende tekst eigenlijk altijd standaard te onderstrepen. Als alternatieve oplossing kan er ook voor gezorgd worden dat de kleur van de linktekst voldoende contrast heeft met de omliggende tekst. Dit moet dan minimaal 3,0:1 zijn. Dat is nu slechts 1,9:1. Dan moet er bij een hover met de muisaanwijzer aanvullend ook nog een onderstreping zijn. Dit ontbreekt nu ook nog.

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn kunnen deze 'links' misschien niet herkennen als links.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Als alternatieve oplossing kan er ook voor gezorgd worden dat de kleur van de linktekst voldoende contrast heeft met de omliggende tekst. Dit moet dan minimaal 3,0:1 zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/ hebben de blauwe links onder de kop “Goedemorgen, waarmee kunnen we u helpen” en de link “Meer tips en info rondom afvalscheiding” een te laag contrast ten opzichte van de lichtblauwe blokken waar ze in staan. Het contrast is 2,4:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit is ook het geval voor de link “Meer informatie” in het blok “Download NU de ACV-app!”. Dit kan op meerdere pagina’s voorkomen.

   Op alle pagina’s vallend onder de URI https://www.acv-groep.nl/ hebben de “Lees meer” links onderaan de blokken een te laag contrast met de witte achtergrond. Dit doet zich bijvoorbeeld voor op pagina https://www.acv-groep.nl/ onderaan het blok “Vanzelfsprekend in de buurt!”. Het contrast is 2,9:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op onder andere de pagina https://www.acv-groep.nl/ en pagina https://www.acv-groep.nl/nieuws?type=ede-1,renkum-1,veenendaal-1 heeft de tekst “gemeente Renkum” in de bannerafbeelding voldoende contrast ten opzichte van het groene gedeelte van de afbeelding erachter. Echter, wanneer de viewport wordt verkleind waardoor de tekst tegen het blauwe gedeelte komt te staan dan is het contrast onvoldoende. Het contrast is dan 2,9:1, maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/, onder de kop “Goed om te weten” bevinden zich een aantal afbeeldingen. Daaroverheen zijn paragrafen en links met witte tekst geplaatst. Deze hebben niet altijd voldoende contrast met de afbeeldingen. De grote tekst van de paragrafen moet een minimaal contrast van hebben van 3,0:1 en de kleine tekst van de “Lees meer” link een minimaal contrast van 4,5:1.

   Op alle pagina’s van de URI https://www.acv-groep.nl/ hebben de witte teksten ten opzichte van de groene achtergrond van de footer een te laag contrast. Dit is 3,5:1. Voor grote tekst moet dit minimaal 3,0:1 zijn en voor kleine tekst 4,5:1.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ en op alle pagina’s van de URI https://www.acv-groep.nl/ waarop dit formulier aanwezig is heeft de tekst op de knop “Bekijk ophaaldata” onderaan het afvalformulier te weinig contrast met de blauwe achtergrond van de knop. Deze Is 2,1:1, maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op alle pagina’s van de URI https://www.acv-groep.nl/ hebben de groene h2-koppen te weinig contrast met de witte achtergrond. Dit is 4,2:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/afvalbrengstation heeft de witte tekst in het blauwe blok, dat over het het Google Maps kaartje is geplaatst, te weinig contrast met de blauwe achtergrond. Dit is 2,9:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op alle pagina’s vallend onder de URI https://www.acv-groep.nl/ heeft de placeholdertekst in zoekformulier een contrastratio van 2,0:1. Dat is onvoldoende en moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   De laag contract waardoor tekst niet goed leesbaar is voor slechtziende.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contrast is 2,4:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2023
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de pagina https://acv-afvalkalender.nl/ onder de knop “Afvalkalender” wordt bekeken bij een schermbreedte van 320 pixels (of bij 1280 pixels en 400% ingezoomd), dan verdwijnt een gedeelte van de content rechts buiten beeld. Dit wordt gezien als verlies van content.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ onder de knop “Welk afval waar” valt de tekst op de knop “Welk afval waar” gedeeltelijk buiten beeld. Ook alle alinea’s onder de kop “Restafval” verdwijnen rechts gedeeltelijk uit beeld.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/ valt een gedeelte van de tekst van de kop “Download nu de ACV app” weg tegen de blauw-groene achtergrondafbeelding. Deze tekst is daardoor niet meer (goed) leesbaar. Dit komt voor op alle pagina’s waarop dit onderdeel geplaatst is.

  • Gevolg:

   Schermbreedte is niet goed waardoor er een deel van de content verloren gaat en niet zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Welk afval waar’ hebben de afbeeldingen op de iconen onder het formulier allen een te laag contrast ten opzichte van de achtergrondkleur van het icoon. Bij het kerstboom-icoon is dat 2,4:1. Het contrast moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/contact hebben de randen van de invoervelden in het contactformulier een te laag contrast met de achtergrond. Dit is 1,8:1, maar moet minstens 3,0:1 zijn.

   Op alle pagina’s vallend onder de URI https://www.acv-groep.nl/ hebben de social media iconen in de footer te weinig contrast. Het contrast is 2,9:1, maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

   De lichtgrijze checkboxen met de plaatsnamen bovenaan pagina https://www.acv-groep.nl/nieuws?type=ede-1,renkum-1,veenendaal-1 hebben te weinig contrast met de witte achtergrond. Dit is 1,1:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op alle pagina’s van de URI https://www.acv-groep.nl/ hebben alle iconen met een blauwe achtergrond en een witte afbeelding erin, waaronder het icoontje van de telefoon in de footer, onvoldoende contrast ten opzichte van de witte afbeelding die erin. Dit is 2,9:1, maar moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Contrast is te laag dus de iconen zijn niet goed zichtbaar ten opzichte van de achtergrondkleur.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het contract aanpassen naar minimaal 3,0:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s binnen het domein https://www.acv-groep.nl/ bevindt zich bovenin de pagina het hoofdmenu. Hier klapt een submenu uit als de muisaanwijzer op een link in het hoofdmenu wordt gezet. Dit submenu kan nu niet gesloten worden zonder dat de muisaanwijzer van de link van het hoofdmenu wordt gehaald en dat is wel de bedoeling. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de Escape toets op het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Het submenu kan nu niet gesloten worden zonder dat de muisaanwijzer van de link van het hoofdmenu wordt gehaald en dat is wel de bedoeling.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-12-2024
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Afvalkalender’ zijn de links “Print”, “Zet in agenda” en “Stuur mij herinneringen per e-mail” niet focusbaar en daardoor niet toegankelijk met het toetsenbord. Dit wordt veroorzaakt doordat het a-element geen href-attribuut bevat.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Welk afval waar’ staat een selectieveld. Wanneer je met de pijltjes-toets door de keuze-opties bladert, kom je niet verder dan de vijfde optie “koffiebeker schoon”. De rest van de keuze-opties is niet met het toetsenbord te bereiken.

   De radiobuttons bovenaan pagina https://www.acv-groep.nl/zoeken?trefwoord=afval, die fungeren als filter, zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Dit komt omdat de echter radio-buttons volledig verborgen zijn met display:none;. Wat zichtbaar is zijn geen echte radio-buttons, maar door CSS gegenereerde iconen die geen focus kunnen ontvangen. Door de radio-buttons op een andere manier te verbergen kunnen ze wel focus ontvangen. De focus moet dan wel zichtbaar zijn. Dat kan door eventueel het label of de door CSS gegenereerde radio-button een focus te geven.

   De checkboxen bovenaan pagina https://www.acv-groep.nl/nieuws?type=renkum-1 zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Dit komt omdat de echte checkboxen volledig verborgen zijn met display:none;. Ook hier kan een andere manier van verbergen helpen om de focus wel op de checkboxen te laten komen. Ook hier moet de focus wel visueel ook zichtbaar worden gemaakt.

   Op alle pagina’s binnen het domein https://www.acv-groep.nl/ bevindt zich bovenin de pagina het hoofdmenu. De submenu’s zijn niet te openen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De links “Print”, “Zet in agenda” en “Stuur mij herinneringen per e-mail” niet focusbaar en daardoor niet toegankelijk met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het label of de door CSS gegenereerde radio-button een focus te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval staan een aantal Youtube video’s en een Vimeo video. Binnen deze videospelers is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Bij de Youtube video’s kan de ’k’ gebruikt worden om de video te starten dan wel te stoppen en de ’m’ om het geluid uit te zetten. In de Vimeo video’s kan de ’s’ gebruikt worden om de video te delen en de ’d’ om de technische gegevens van de video te bekijken. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

   Aanvulling voor YouTube: Bij deze YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

   Aanvulling voor Vimeo: Bij deze Vimeo-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter keyboard=false toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001494447-Using-Player-Parameters.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/ staat onder de kop “Goed om te weten” een automatisch actualiserende slider. Dit is bewegende content en moet daarom gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden. Dit is nu niet het geval. Dat kan hinderlijk zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is. Er zijn meer pagina’s waarop een automatisch actualiserende slider voorkomt: https://www.acv-groep.nl/tips-en-educatie, https://www.acv-groep.nl/contact, https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval, https://www.acv-groep.nl/in-de-buurt/plaagdierbeheersing.

  • Gevolg:

   Dat kan hinderlijk zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een mechanisme instellen voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen,

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op geen van de pagina’s van het domein https://www.acv-groep.nl/ is een mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content over te slaan. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de toetsenbordfocus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content (menu's en dergelijk) te navigeren met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content (menu's en dergelijk) te navigeren met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Alle video’s op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval zijn in een aparte pagina geplaatst binnen een iframe-element. Een pagina die in een iframe element staat, moet ook een paginatitel hebben die de inhoud beschrijft. Bij alle Youtube video’s bevat het title-element de tekst “YouTube”. Dit is geen goede paginatitel. De tekst zegt iets over het type video-player, maar biedt geen informatie over de inhoud van de video en dus niet over de inhoud van de webpagina.

   Het PDF-bestand “HALTEPLAATSEN_MILIEUBUS_2021.pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.acv-groep.nl/uploads/FAQ/HALTEPLAATSEN_MILIEUBUS_2021.pdf heeft geen documenttitel. Deze is leeg gelaten. De titel kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. Zorg voor een duidelijk beschrijvende titel van het document, bijvoorbeeld “Halteplaatsen milieubus 2021”.

   Opmerking: Het PDF-bestand “CO2-beleid_ACV.pdf” dat bereikbaar is via pagina https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam/acv-co2-beleid heeft als titel “Microsoft Word - CO2-beleid ACV.docx”. Dit kan beter worden gewijzigd naar “CO2-beleid ACV”.

  • Gevolg:

   De tekst zegt iets over het type video-player, maar biedt geen informatie over de inhoud van de video en dus niet over de inhoud van de webpagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijk beschrijving geven van de inhoud van de webpagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als in de invoervelden van het formulier op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ een combinatie van postcode en huisnummer wordt ingevoerd die niet binnen het gebied valt, dan verschijnt na het activeren van de knop “Bekijk ophaaldata” een pop-up venster met de melding “Dit adres is niet geldig of onbekend”. De focus dient nu (automatisch) verplaatst te worden naar dit venster, zodat deze foutmelding voorgelezen kan worden. Dat gaat hier niet goed, want de focus blijft op de knop staan. Hierdoor kunnen gebruikers van hulpsoftware deze melding missen. Zolang een dergelijk venster open staat, moet de toetsenbordfocus in dit venster blijven en bij het sluiten moet de toetsenbordfocus in de logische focusvolgorde geplaatst worden. In dit geval is dat op het element dat dit venster ook activeerde.

   Wanneer de pagina’s van het domein https://www.acv-groep.nl/ initieel geopend worden, verschijnt er een cookie pop-up venster en een pop-up venster om een gemeente te kiezen. De focus bevindt zich na openen van de pagina in het cookie-venster, maar nadat dit gesloten gaat de focus naar de achterliggende pagina. Vervolgens moet er door de hele pagina heen getabd worden voordat men in het andere pop-up venster belandt. Zorg dat de focus na sluiten van het cookie-venster, automatisch verspringt naar het venster om een gemeente te kiezen.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers van hulpsoftware deze melding missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vervolgens moet er door de hele pagina heen getabd worden voordat men in het andere pop-up venster belandt. Zorg dat de focus na sluiten van het cookie-venster, automatisch verspringt naar het venster om een gemeente te kiezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Welk afval waar’ bevat het alt-attribuut van het kerstboom-icoon de tekst “TREE waste text icon”. Deze alternatieve tekst dient aangepast te worden. Het gedeelte “text icon” kan worden verwijderd. Het alt-attribuut dient hier het doel aan te geven en niet de afbeelding zelf te beschrijven. Zie ook succescriterium 1.1.1 “Niet-tekstuele content”. Let op: Haal ook bij de andere iconen deze tekst weg.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam staat onder de kop “Footprint & doelstellingen” een link met een grote afbeelding met tekst. Een linktekst ontbreekt hier. Zorg voor een duidelijk beschrijvende linktest die het doel beschrijft. In dit geval zou dat kunnen zijn “Overzicht footprint 2021 (PDF)”. Ook kan deze tekst in het alt-attribuut van de afbeelding worden geplaatst. Zie ook succescriterium 1.1.1.

   Op alle pagina’s van het domein https://www.acv-groep.nl/ staat onderaan de meeste linkblokken een link met de tekst “Lees meer”. Deze linktekst geeft onvoldoende informatie om gebruikers van hulpsoftware te helpen om het doel van de links te begrijpen, zodat zij kunnen besluiten om de link te volgen. Zorg ervoor dat de links duidelijk het doel beschrijven. Zie bijvoorbeeld op pagina https://www.acv-groep.nl/tips-en-educatie het blok met de tekst “Tips voor afval in de zomer”. Hier zou de tekst aangepast kunnen worden van “Lees meer” naar “Lees meer over tips voor afval in de zomer”. Dit kan worden gedaan door op het a-element een aria-label met deze linktekst te plaatsen. Ook kan dit gedaan worden door het aanvullende gedeelte van de linktekst in een span-element te plaatsen en dit visueel te verbergen.

  • Gevolg:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze alternatieve tekst dient aangepast te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Afvalkalender’ is het niet zichtbaar wanneer de knoppen “<”, “>”, “vorige” en “volgende” bovenaan de tabel toetsenbordfocus hebben.

   Op de pagina’s https://www.acv-groep.nl/tips-voor-afval-in-de-zomer, https://www.acv-groep.nl/kerstbomenactie2021-renkum en https://www.acv-groep.nl/snoeiafval-en-takken-hergebruiken is de focus tijdelijk niet zichtbaar nadat deze verplaatst wordt vanuit het zoekformulier naar een balk met social-media icons. Dit komt, omdat deze balk niet zichtbaar is wanneer men zich bovenaan de pagina bevindt. Pas nadat er naar beneden wordt gescrold verschijnt deze balk. Dat is niet handig en het is dus niet duidelijk waar de focus zich bevindt. Los dit op door ervoor te zorgen dat de balk met de iconen in beeld komt zodra de focus hier op landt.

  • Gevolg:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Afvalkalender’ is het niet zichtbaar wanneer de knoppen “<”, “>”, “vorige” en “volgende” bovenaan de tabel toetsenbordfocus hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat de balk met de iconen in beeld komt zodra de focus hier op landt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Afvalkalender’ staan boven de tabel links om te navigeren tussen de maanden. De zichtbare teksten “Vorige” en “Volgende” dienen als labels om de links te bedienen. Deze teksten komen niet overeen met de meegegeven toegankelijkheidsnaam “navigate on calender”, waardoor de zichtbare teksten niet met een spraakcommando (met spraakbedieningssoftware) bediend kunnen worden.

   Op alle pagina’s van het domein https://www.acv-groep.nl/ staat onderin de footer een link naar de website van STEETS. Deze link wordt weergegeven met een CSS-afbeelding waarin de tekst “STEET” is opgenomen. Deze tekst komt echter niet voor in de linktekst, die in het title-attribuut is opgenomen. De tekst is nu “Strategie. Creatie. Code”. Los dit op door de tekst “STEETS” daar aan vooraf te laten gaan.

  • Gevolg:

   Deze teksten komen niet overeen met de meegegeven toegankelijkheidsnaam “navigate on calender”, waardoor de zichtbare teksten niet met een spraakcommando (met spraakbedieningssoftware) bediend kunnen worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Alle pagina's behorend bij de URI https://acv-afvalkalender.nl/ missen een taalcode. Aangezien de basistaal van de pagina's Nederlands is moet hier de taalcode “nl” ingevuld worden. Dit kan door middel van een lang attribuut lang="nl" bij het html element.

   Het PDF-bestand 'CO2-beleid_ACV.pdf' dat bereikbaar is via pagina https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam/acv-co2-beleid heeft geen taalcode ingesteld staan, maar dat is wel nodig. Aangezien de basistaal van de pagina Nederlands is moet hier de taalcode dus op Nederlands ingesteld worden. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen.

  • Gevolg:

   Er ontbreekt een taalcode.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De taalcode moet op Nederlands ingesteld worden. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 21. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Afvalkalender’ bevatten de knoppen “<”, “>”, “vorige” en “volgende” het atribuut aria-label met de tekst “navigate on calender”. Deze tekst dient Nederlandstalig te zijn, omdat de basistaal van de pagina Nederlands is. Als het Engels blijft is een taalaanduiding nodig, zodat hulpsoftware het ook op zijn Engels gaat voorlezen.

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Welk afval waar’ bevat het alt-attribuut van het kerstboom-icoon de tekst “TREE waste text icon”. Deze tekst dient Nedelandstalig te zijn, omdat de basistaal van de pagina Nederlands is. Ook alle ander iconen onder het formulier bevatten een Engelstalige tekst. Als deze teksten toch Engelstalig blijven is het de bedoeling om door middel van een lang attribuut ook aan te geven dat het Engelse tekst is, anders wordt het niet goed voorgelezen.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/contact staat onder de kop “Goed om te weten” een ‘slider’. Daaroverheen staan twee ronde blauwe knoppen met witte pijltjes om naar een vorige dan wel volgende ‘slide’ te navigeren. De teksten van deze knoppen zijn “Previous slide” en “Next slide”. Zorg dat deze teksten omgezet worden naar Nederlandse teksten, anders zijn hier ook lang attributen nodig die de taal aangeven (lang="en").

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/nieuws?type=renkum-1 bevatten de links met de pijltjes om naar de eerste pagina dan wel de laatste pagina te navigeren respectievelijk de linkteksten “Previous page” en “Next page”. Deze teksten dienen, net als de basistaal van de pagina, in het Nederlands te worden weergegeven. Anders zijn ook hier weer lang attributen nodig.

  • Gevolg:

   Er is nu geen taalaanduiding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De attributen aanpassen naar de Nederlandse taal.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 22. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als in de invoervelden op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ een combinatie van postcode en huisnummer wordt ingevoerd die niet binnen het gebied valt, dan verschijnt na het activeren van de knop “Bekijk ophaaldata” een pop-up venster met de melding “Dit adres is niet geldig of onbekend”. Wanneer foutmeldingen worden getoond in pop-ups verdwijnen deze zodra het pop-up venster gesloten wordt. De melding mag pas weg als de fout verbeterd is. Je kunt namelijk niet meer weten wat fout was. Als de pop-up alleen de 'algemene' foutmelding bevat en na wegklikken nog wel duidelijk is welke fouten er zijn (bijvoorbeeld door middel van instructies), is het voldoende. Nu wordt alleen met een rode rand om de invoervelden aangegeven dat de invoer niet correct is. Een oplossing is om deze foutmelding bovenaan het formulier te plaatsen.

   In het contactformulier op pagina https://www.acv-groep.nl/contact wordt alleen met een rode rand om de invoervelden aangegeven dat de invoer ontbreekt of niet correct is. Dat is onvoldoende. Deze informatie is namelijk niet beschikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Zorg dat er ook tekstuele foutmeldingen beschikbaar zijn die aangeven welke invoervelden niet of niet goed zijn ingevuld. De algemene melding onder het formulier is dus niet specifiek genoeg.

  • Gevolg:

   Wanneer foutmeldingen worden getoond in pop-ups verdwijnen deze zodra het pop-up venster gesloten wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een oplossing is om deze foutmelding bovenaan het formulier te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam is een id-attribuut met de waarde “mini-intro-title” dubbel gebruikt. Id-waarden moeten per pagina uniek zijn om parse-fouten te voorkomen.

   Op de pagina’s https://www.acv-groep.nl/tips-en-educatie en https://www.acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekend-duurzaam ontbreekt een alinea openings-tag (<p>). Hierdoor klopt de nesting niet en kunnen er parse-fouten ontstaan.

  • Gevolg:

   Er ontbreken openings-tags.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Id-waarden moeten per pagina uniek zijn om parse-fouten te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://acv-afvalkalender.nl/ in het onderdeel ‘Welk afval waar’ staat onder de h3-kop “Wat wil je scheiden” een selectieveld. Deze kop fungeert hier als label, maar is programmatisch niet gekoppeld met het selectieveld. Hierdoor ontbreekt ook een toegankelijke naam. Zie ook succescriterium 1.3.1 “Info en relaties”.

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval staan alle YouTube video’s in een iframe-element. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van dit iframe-element te bepalen. Zie succescriterium 2.4.1: “Blokken omzeilen” voor meer informatie.

  • Gevolg:

   Deze kop fungeert hier als label, maar is programmatisch niet gekoppeld met het selectieveld. Hierdoor ontbreekt ook een toegankelijke naam is het niet duidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.acv-groep.nl/contact staat een formulier. Als er fouten worden gemaakt in het formulier en er wordt op de knop "Verstuur" geklikt verschijnt er een melding onder het formulier. De focus blijft op de knop "Verstuur" staan. Mensen die blind zijn zien de melding niet. Daarom moet bij deze melding een aria-live="polite" worden toegevoegd, zodat deze melding automatisch voorgelezen wordt als de melding verschijnt.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn zien de melding niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Daarom moet bij deze melding een aria-live="polite" worden toegevoegd, zodat deze melding automatisch voorgelezen wordt als de melding verschijnt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die ACV Groep heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209