Verklaring van Agentschap van de Generale Thesaurie

Status toegankelijkheid https://www.dsta.nl

Agentschap van de Generale Thesaurie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Agentschap van de Generale Thesaurie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Agentschap van de Generale Thesaurie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Agentschap van de Generale Thesaurie is beschikbaar via de link https://www.dsta.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Agentschap van de Generale Thesaurie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Agentschap van de Generale Thesaurie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Agentschap van de Generale Thesaurie is gevorderd met de toegankelijkheid van Agentschap van de Generale Thesaurie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Agentschap van de Generale Thesaurie .
Functie: Directie Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via sbr@minfin.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Agentschap van de Generale Thesaurie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Agentschap van de Generale Thesaurie : voldoet gedeeltelijk

De website Agentschap van de Generale Thesaurie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Agentschap van de Generale Thesaurie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.dsta.nl/documenten/publicaties/2021/11/19/wcag21
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Agentschap van de Generale Thesaurie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat bovenaan het logo van de rijksoverheid met de tekst ‘Agentschap van de Generale Thesaurie, Ministerie van Financiën’. Dit logo heeft op de homepage een ander tekstalternatief dan op de overige pagina's binnen de website. Om ook het probleem bij succescriterium 2.5.3: Label in naam op te lossen is het advies om het alt attribuut van de afbeelding aan te passen zodat de zichtbare tekst onderdeel is van dat tekstalternatief. Bijvoorbeeld ‘Logo Agentschap van de Generale Thesaurie onderdeel van het Ministerie van Financiën | Naar de homepage van dsta.nl’. Andere manieren om dit logo op alle pagina's een goed tekstalternatief te geven zijn mogelijk, de gegeven tekst is een suggestie. Let op: op de homepage is dit logo geen link, daar ontbreekt informatie in het tekstalternatief. https://www.dsta.nl/

   Op pagina https://www.dsta.nl/actueel/leningvoorwaarden/global-commercial-paper-gcp-programme staat een decoratieve afbeelding en moet door hulpsoftware genegeerd kunnen worden. Er kan hier gebruik gemaakt worden van een leeg tekstalternatief (alt=””). Om hierin consistent te zijn wordt geadviseerd om het onderschrift "Kunstwerk 'Aura Utrecht'" met de figcaption en al te verwijderen.

   Op pagina https://www.dsta.nl/onderwerpen/cacs staat een afbeelding met tekstalternatief ‘Afsluitdijk’. Deze afbeelding is deelbaar via Sociale media en heeft ook nog de zichtbare bronvermelding ‘Beeld: Outlook 2016’ en het zichtbare tekstalternatief ‘Afsluitdijk’. Deze afbeelding heeft geen direct verband met de inhoud van deze pagina en lijkt als decoratie toegevoegd te zijn. Het advies is daarom ook om deze afbeelding als decoratie te implementeren om verwarring te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door enkel een simpel img element met dezelfde afbeelding en een leeg tekstalternatief te implementeren en het onderschrift weg te halen. Op die manier wordt deze decoratie genegeerd door hulpsoftware. Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen op pagina https://www.dsta.nl/onderwerpen/grootboeken, https://english.dsta.nl/organisation en https://english.dsta.nl/subjects/funding-policy. Verdere voorbeelden van dit type probleem worden niet gegeven.

   Op pagina https://english.dsta.nl/organisation/organisational-scheme staat een organogram. Deze complexe informatieve afbeelding heeft een leeg tekstalternatief en wordt daarom genegeerd door hulpsoftware. De informatie uit deze afbeelding moet beschikbaar worden voor gebruikers met behulp van een tekstalternatief. Het advies is om niet het alt attribuut te gebruiken voor een lang tekstalternatief. Een oplossing zoals gebruikt bij het staafdiagrammen waarin de informatie ook in tabelvorm beschikbaar is op pagina https://www.dsta.nl/actueel/statistieken/handelsvolumes/2021 is hier mogelijk. Indien het tekstalternatief dan verwijst naar de afbeelding is het voor gebruikers van hulpsoftware duidelijk waar het tekstalternatief voor het organogram te vinden is. Andere oplossingen zijn mogelijk zolang deze afbeelding maar een tekstalternatief krijgt.

  • Gevolg:

   Blinde gebruikers weten nu niet wat op informatieve afbeeldingen staat en kunnen decoratieve afbeeldingen niet negeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven toevoegen voor informatieve afbeeldingen en weghalen bij decoratieve afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-01-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dsta.nl/schatkistbankieren is in de tabel het strong-element gebruikt op een manier die niet de bedoeling is. Het is nodig om alle strong-elementen in de tabel te verwijderen en om de td-elementen in de eerste rij op te maken als th-elementen. Op die manier is een relaties tussen de cellen en de koppen in de eerste rij en de eerste kolom. Ook is het in deze tabel niet handig dat verschillende links in twee delen zijn geknipt, voeg deze bij voorkeur samen tot één link per cel. Die twee links hebben nu onderling geen context met elkaar wat een probleem is bij succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context). De hier voorgestelde oplossing is er een die gebruik maakt van standaard html, andere oplossingen om de relaties en context aan te geven zijn mogelijk. Dit type probleem geldt ook voor de pagina https://www.dsta.nl/onderwerpen/cacs, door th te gebruiken in plaats van td met strong in de cel zijn de relaties ook beschikbaar voor hulpsoftware.

   Op pagina https://www.dsta.nl/schatkistbankieren net onder de tabel staat de kop ‘Aanpassing berekeningsmethode EONIA’ en iets daaronder de kop ‘Achtergrond aanpassing berekeningswijze’. Deze teksten zijn visueel kopteksten, maar ze zijn niet als kop (bijvoorbeeld h3) opgemaakt, maar met het strong-element (en het em-element). Deze koppen dienen dus als kop te worden opgemaakt. Dit probleem komt vaker voor, zoals op pagina https://www.dsta.nl/actueel/leningvoorwaarden/global-commercial-paper-gcp-programme voor de kop ‘DISCLAIMER – IMPORTANT’ en op pagina https://www.dsta.nl/onderwerpen/grootboeken voor de koptekst ‘ACTIE VEREIST voor houders van inschrijvingen in de Grootboeken (schuldbewijzen op naam)’. Deze laatste mist overigens alleen de opmaak als koptekst en is niet met het strong-element opgemaakt.

   Op pagina https://english.dsta.nl/contact staat onder ‘Phone’ een visuele lijst met 2 telefoonnummers. Dit is een ongenummerde lijst die als ul- en li-elementen moet worden opgemaakt wat nu niet het geval is. Hetzelfde geldt voor pagina https://www.dsta.nl/onderwerpen/grootboeken voor de drie items onder ‘De thans nog lopende grootboekleningen bestaan uit:’.

   Op pagina https://www.dsta.nl/actueel/leningvoorwaarden/global-commercial-paper-gcp-programme staat tekst in hoofdletters. Het advies is om deze tekst in hoofdletters niet in de html-code te zetten als hoofdletters, omdat deze hele tekst nu wordt omgezet in afkortingen door hulpsoftware. Hulpsoftware maakt hier geen woorden van maar zal de tekst gaan spellen. Het advies is om bijvoorbeeld CSS text-transform te gebruiken om teksten op deze manier visueel weer te geven zonder dit nadelige effect voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen nu niet de koppen en lijsten gebruiken om te navigeren. Ook kunnen zij in tabellen niet de relaties tussen de cellen bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tabellen, koppen en lijsten met de juiste HTML opmaken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-01-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, hoeft op bijna alle pagina’s alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een resolutie van 1024x768 pixels. Hetzelfde probleem waarbij de tekst naast het logo bovenaan niet langer wordt weergegeven treedt ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Bij het oplossen van dit probleem moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. https://www.dsta.nl/

   Het volgende wordt niet afgekeurd aangezien het een uitzondering betreft. Op pagina https://www.dsta.nl/schatkistbankieren is het mogelijk om horizontaal te scrollen om de volledige inhoud van een tabel te kunnen zien. Deze tabel valt onder de uitzondering voor content die tweedimensionale lay-out vereist. Dit geldt ook voor de tabellen op pagina https://www.dsta.nl/actueel/statistieken/handelsvolumes/2021 die zijn ondanks de noodzaak om horizontaal te scrollen een toegankelijk alternatief voor de informatie in de grafieken.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De weergave op 1024x768 met 200% zoom is vergeleken met de weergave op 1920x1080 op 100% zoom. Op alle pagina's wordt bij het herschalen de tekst naast het logo bovenaan niet langer weergegeven. Als de pagina bekeken wordt op de resolutie 1024x768 is de tekst nog zichtbaar, maar als op een dergelijk kleiner scherm herschaald wordt naar 200%, is die tekst niet langer in beeld. Dit gedrag volgt de rijkshuisstijl, maar voldoet niet aan dit succescriterium. Het advies is om ervoor te zorgen dat de naam van de organisatie toch beschikbaar is op een herschaalde versie van de pagina's. Er kan bijvoorbeeld een alternatief gegeven worden voor die tekst in de footer, maar andere oplossingen zijn ook mogelijk. https://www.dsta.nl/

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina's https://www.dsta.nl/actueel en https://www.dsta.nl/actueel/persberichten hebben beide dezelfde paginatitel. De eerste pagina is een overzicht van al het nieuws en de tweede bevat persberichten.

   De downloadbare PDF op pagina https://www.dsta.nl/documenten/publicaties/2021/09/22/lening-per-15-januari-2029 heeft wel een titel maar deze is onvoldoende duidelijk. De huidige titel is ‘MODEL TAP CAC NL – eerste’ en geeft hiermee niet duidelijk het onderwerp van dit bestand aan. Wat hier goed zou zijn bijvoorbeeld is de titel ‘0,00% lening 2021 per 15 januari 2029 initiële uitgifte’. De titel dient ook te worden afgebeeld in de titelbalk van het document, hier staat nu de bestandsnaam wat niet voldoet.

   In de downloadbare PDF op pagina https://www.dsta.nl/documenten/publicaties/2021/10/11/inkoopprijzen-gbk-2021 ontbreekt de titel. Dit kan worden aangepast in Documenteigenschappen / Beschrijving. Ook hier dient de titel te worden afgebeeld in de titelbalk van het document, hier staat nu de bestandsnaam wat niet voldoet.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware zal de paginatitel niet of niet goed kunnen voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Titels van webpagina’s en PDF’s aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-04-2022
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://www.dsta.nl/schatkistbankieren staan in de tabel verschillende links in de kolom headers in verschillende p-elementen. Het gaat om ‘Agent- schappen’, ‘Sociale fondsen’, ‘Onderwijs- instellingen’ en ‘Decentrale overheden’. ‘Agent’ en ‘Schappen’ zijn dus allebei aparte links. De links zijn beide opgemaakt als inline links, maar omdat ze in aparte p-elementen zijn opgemaakt en vanuit de links gezien geen context hebben met de andere link, is het linkdoel niet duidelijk. Dit is op te lossen door de opgesplitste links samen te voegen tot één link of door de beide links in hetzelfde element te plaatsen.

   Op pagina https://www.dsta.nl/ staan enkele tweets. Onder elke tweet staan drie iconen met de titles "Reageer op deze tweet", "Retweet deze tweet" en "Bewaar deze tweet als favoriet". Deze links hebben niet automatisch context met de bovenstaande tekst, waardoor niet duidelijk is op welke tweets deze iconen betrekking hebben. Doordat deze links in een apart div-element staan hebben zij geen context met de overige content op deze pagina.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de links niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De linkteksten aanpassen of het linkdoel duidelijk maken via het title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Op alle pagina's staat bovenaan het logo van de rijksoverheid met de tekst ‘Agentschap van de Generale Thesaurie, Ministerie van Financiën’. Dit logo heeft op de homepage een ander tekstalternatief dan op de overige pagina's binnen de website. Het alt attribuut van de afbeelding dient aangepast te worden zodat de zichtbare tekst onderdeel is van dat tekstalternatief. Bijvoorbeeld ‘Logo Agentschap van de Generale Thesaurie onderdeel van het Ministerie van Financiën | Naar de homepage van dsta.nl’. https://www.dsta.nl/

  • Gevolg:

   Deze componenten kunnen nu niet gebruikt worden door gebruikers van spraakbedieningssoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naam van de link aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-01-2022
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.dsta.nl/actueel/leningvoorwaarden/global-commercial-paper-gcp-programme is de standaard taal van de pagina in de HTML-code aangegeven als Nederlands (lang="nl-NL"). Dit is correct, want de herhalende content zoals in de header en de footer is in het Nederlands. Er moet echter wel een taalwisseling worden aangegeven voor de Engelse tekst in het middelste gedeelte van de pagina (body), zodat voorleessoftware de tekst op de juiste manier kan voorlezen. Dit kan door het attribuut lang="en" te gebruiken in een element dat de Engelse taal bevat.

   Voor wat betreft de Engelse benamingen op pagina https://www.dsta.nl/onderwerpen/cacs hoeft geen taalwisseling te worden aangegeven aangezien er een uitzondering geldt voor woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen tekst voorgelezen krijgen in de verkeerde taal

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Taalwisseling toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Agentschap van de Generale Thesaurie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209