Verklaring van Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Status toegankelijkheid https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) is beschikbaar via de link https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) is gevorderd met de toegankelijkheid van Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) .
Functie: Eerste secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via administratie.caopjuridisch@caop.nl of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst : voldoet gedeeltelijk

De website Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/12/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.adviesenarbitragecommissie.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de HTML-pagina's hebben de informatieve afbeeldingen goede alternatieve teksten, hier is goed rekening mee gehouden. Complimenten hiervoor!

   De problemen in de onderzochte PDF-documenten zijn nog aanwezig.

   In het volgende PDF-document staat op pagina 2 een afbeelding van een grafiek. Er is geen tekstalternatief aanwezig voor deze afbeelding. Er is een kort tekstalternatief nodig voor de figure-tag die beschrijft dat dit een grafiek is van het aantal behandelde adviesaanvragen. Er is ook een langer tekstalternatief nodig dat dezelfde informatie overbrengt als de grafiek (het aantal adviesaanvragen per jaar). Dit kan bijvoorbeeld door het in tekst uit te schrijven of door een tabel aan te bieden. Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/jaarverslag_AAC_2019.pdf

   In het volgende PDF-document staat op pagina 11 een afbeelding van handtekeningen. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. De namen (en functies) staan als tekst in de afbeelding, hier moet “normale” tekst van worden gemaakt (zie succescriterium 1.4.5). De handtekeningen zelf kunnen wel afbeeldingen blijven, hier moeten dan alternatieve teksten bijkomen die de afbeelding beschrijven (bijvoorbeeld “Handtekening van de heer...”). Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/AAC-advies-106-2020-Defensie.pdf

   Op pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/contact/ staat een kaart van Google Maps. Deze kaart is bedoeld voor navigatie. Het adres uit de kaart is ook aanwezig op de pagina, dit is een goed alternatief. De kaart valt buiten de scope van dit onderzoek.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen geen tekstalternatief voor afbeeldingen in pdf's. Daardoor is mogelijk niet alle inhoud te begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf's worden indien mogelijk opnieuw opgemaakt. Mogelijk zijn er geen bronbestanden te krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de homepage (https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/) staan onder “Nieuws” twee blokken. Visueel is het duidelijk dat dit twee blokken met content zijn. In de code is dit opgemaakt met div-elementen. De visuele structuur wordt niet overgebracht in de code. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. De items kunnen bijvoorbeeld in een lijst worden gezet (ul-element met li-elementen). Een andere optie is om de teksten als "Dertig jaar Advies..." op te maken als kopteksten in de code. Zie ook de blokken met jaarverslagen op pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/jaarverslagen/. Zie ook pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/adviezen/, hier staan nu ook blokken met content op.

   Pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/adviezen/ is nu anders opgemaakt. Nu staat er onderaan de kop "Ingetrokken adviezen". Hieronder staat een lijst met adviezen. Dit is in de code niet als lijst opgemaakt. Let er ook op dat dit in de code één lijst moet worden en niet twee lijsten (de gegevens behoren tot één lijst). Visueel kan het zo in twee kolommen blijven staan, dat is geen probleem.

   De problemen in de onderzochte PDF-documenten zijn nog aanwezig.

   Het volgende PDF-document is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag_AAC_2020.pdf

   Het volgende PDF-document is wel getagd, maar er zijn wat problemen gevonden. Visueel zijn er koppen als “Inleiding”, “Samenstelling en ondersteuning van de Commissie” etc. Deze zijn niet getagd als koppen, maar als paragrafen. Onder de kop “Samenstelling en ondersteuning van de Commissie” staat een lijst. Deze is niet getagd als lijst. Ook zijn er een aantal lege paragrafen, deze kunnen beter verwijderd worden. Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/jaarverslag_AAC_2019.pdf

   In het volgende PDF-document komen ook problemen voor met de tags. De tekst “Advies- en Arbitragecommissie Defensieambtenaren” die bovenaan staat is niet getagd. Dit geldt ook voor de tekst in de footer met daarin de informatie “ABB/2020/13092”. Deze informatie wordt op bijna elke pagina herhaald. De informatie hoeft maar één keer getagd te worden, dat is voldoende. Nu is deze informatie niet getagd en daardoor niet beschikbaar voor iemand die voorleessoftware gebruikt. In de tags staat ook juist tekst die visueel niet te zien is. Het gaat om teksten als “commissie overleg Rijkspersoneel” op pagina 1. Dit is waarschijnlijk niet de bedoeling. De informatie die bovenaan pagina 1 staat, is in een tabel getagd. Hierdoor kan software de relaties die visueel duidelijk zijn niet bepalen. “Aan:” is bijvoorbeeld een visueel een kop boven de informatie eronder (zie ook “Onderwerp:”). Er komen in de tabel ook veel lege tabelcellen en lege paragrafen voor. Dit kan worden opgelost door hier geen tabel te gebruiken. In het document staan visuele koppen als “Vraag”, “Inleiding”, “Loongebouw” etc. Deze zijn niet getagd als koppen. Dit komt meer voor. Op pagina 1 begint een lijst, deze gaat verder op pagina 2. In de tags zijn dit twee aparte lijsten, dit moet als één lijst getagd worden. Zie ook op pagina 8, hier start een paragraaf die op pagina 9 verder gaat. In de tags zijn dit aparte paragrafen. Dit komt meer voor. Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/AAC-advies-106-2020-Defensie.pdf

  • Gevolg:

   Visuele structuur wordt niet overgebracht in de code en daardoor niet met hulpsoftware over te brengen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De benoemde contentblokken worden in lijst-elementen gezet.

   Pdf's worden indien mogelijk opnieuw opgemaakt. Mogelijk zijn er geen bronbestanden te krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document staat op pagina 2 een afbeelding van een grafiek. In de tags staat het figure-element meteen onder de eerste kop (“Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)”). Deze volgorde is niet juist. De grafiek moet in de tags ook staan bij de tekst waar deze bij hoort (onder de tekst bij “Analyse aantallen”). Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/jaarverslag_AAC_2019.pdf

  • Gevolg:

   Onjuiste volgorde van tags in het pdf-document kan voor verwarring zorgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf's worden indien mogelijk opnieuw opgemaakt. Mogelijk zijn er geen bronbestanden te krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document staan op pagina 11 vier handtekeningen. Bij elke handtekening staat een naam (en soms ook een functie). Deze tekst staat in een afbeelding. Een gebruiker kan geen eigen stylesheet toepassen op deze tekst. Dit kan worden opgelost door de tekst (ook) als “normale” tekst op de pagina te zetten.
   Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/AAC-advies-106-2020-Defensie.pdf

  • Gevolg:

   Niet alle informatie in het pdf is voor hulpsoftware goed uit te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf's worden indien mogelijk opnieuw opgemaakt. Mogelijk zijn er geen bronbestanden te krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als er met 200% (of meer) wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels, is er een hamburgerknop (met drie horizontale strepen) om het menu te openen. Het grijze icoon heeft een contrast van 2,4:1 met de blauwe achtergrond. Dit is te laag, het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Dit geldt ook voor het icoon van het kruisje om het menu weer te sluiten als het menu geopend is. https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan beter aangepast worden.

   In het volgende PDF-document staat op pagina 2 een grafiek. De gekleurde balken hebben allemaal een contrast dat lager is dan 3,0:1 ten opzichte van de witte achtergrond. Het is beter om hier een contrast van minstens 3,0:1 te gebruiken. Dit wordt niet afgekeurd omdat de informatie ook in tekst in de grafiek wordt overgebracht (bijvoorbeeld “2014; 5”). Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/jaarverslag_AAC_2019.pdf

  • Gevolg:

   Website-elementen mogelijk niet goed waarneembaar door laag contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast op de aangegeven elementen wordt verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document heeft wel een titel, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Ook is de titel “AAC 106” te kort, dit beschrijft het onderwerp van het document onvoldoende. Dit kan veranderd worden naar iets als “Advies bezoldigingssysteem Defensie 2020, AAC.106”. Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/AAC-advies-106-2020-Defensie.pdf

   De volgende PDF-documenten hebben geen paginatitel. Dit kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. Let op: de titel moet ook getoond worden in de titelbalk van Adobe (en niet de bestandsnaam).
   Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/jaarverslag_AAC_2019.pdf en https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag_AAC_2020.pdf.

  • Gevolg:

   Essentiële informatie (titel) van pdf's wordt niet overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf's worden indien mogelijk opnieuw opgemaakt. Mogelijk zijn er geen bronbestanden te krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De onderzochte HTML-pagina's kunnen gevonden worden door middel van links en met de zoekmachine. Hier is goed rekening mee gehouden. De onderzochte PDF-documenten kunnen echter niet gevonden worden met de zoekmachine. Het gaat om de documenten op pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/AAC-advies-106-2020-Defensie.pdf, https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag_AAC_2020.pdf en https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/jaarverslag_AAC_2019.pdf. Als er gezocht wordt op woorden uit de titel van deze bestanden, bijvoorbeeld “AAC 106” of “Jaarverslag 2020”, dan zijn er geen zoekresultaten. Het zou ook voldoen als de HTML-pagina waar de link naar het PDF-document op staat dan als zoekresultaat zou verschijnen (https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/adviezen/ en https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/jaarverslagen/). Dan kan er vanaf die pagina doorgeklikt worden naar het PDF-document.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is op meerdere manieren vindbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pdf-documenten moeten worden meegenomen in de zoekfunctie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op de homepage (https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/) staan onder “Nieuws” links naar nieuwsartikelen. Er zijn links met de zichtbare tekst “Lees verder”. Deze links hebben een aria-label met als waarde “Ga naar:...”. Dit is de toegankelijkheidsnaam van de link, het aria-label overschrijft de originele linktekst. De toegankelijkheidsnaam bevat niet de zichtbare tekst “Lees verder”. Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Deze tekst kan bijvoorbeeld toegevoegd worden aan het aria-label. Er zijn ook oplossingen mogelijk zonder aria-label, bijvoorbeeld het gebruik van een title-attribuut in plaats van een aria-label. Dit komt meer voor, zie ook de links naar jaarverslagen op pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/jaarverslagen/. Zie ook pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/adviezen/.

   Op pagina https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/?s= is dit goed opgelost bij de zoekresultaten.

  • Gevolg:

   Er kan verwarring ontstaan bij spraakbediening door het gebruik van labels.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een title-attribuut gebruikt om de zichtbare tekst over te brengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de HTML-pagina's is de standaardtaal goed aangegeven in de code.

   Het volgende PDF-document heeft geen taal ingesteld en dat is wel nodig. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. Zie: https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarverslag_AAC_2020.pdf

  • Gevolg:

   Taal van document niet uit te lezen voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het document wordt aangepast. Mogelijk is er geen bronbestand beschikbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere parsefouten omdat er geen spatie tussen attributen staat. Dit komt voor in het hoofdmenu bij de attributen role=”menuitem”. Er is geen spatie voorafgaand aan dit attribuut. Dit komt op alle onderzochte HTML-pagina's voor. Zie succescriterium 4.1.2 voor meer opmerkingen over role=”menuitem”. https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Een pagina kan gevalideerd worden met de W3C Validator: https://validator.w3.org/. Let op: niet alle errors die hier uit komen zijn parsefouten.

  • Gevolg:

   De fouten kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Spatie toevoegen in het hoofdmenu bij de attributen role=”menuitem”

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de header staat het hoofdmenu. De menu-onderdelen staan in een li-element met role=”menuitem”. Als role=”menuitem” wordt gebruikt, moeten de elementen met deze rol in een ander element staan dat role=”menubar” of role=”menu” heeft. Zie voor meer informatie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#menuitem. Dit kan worden opgelost door deze WAI-ARIA rollen hier weg te halen. Door de lijst in de HTML-code kan software de relaties dan al bepalen. De WAI-ARIA rollen als “menuitem” zijn niet nodig.

   Als er met 200% (of meer) wordt ingezoomd bij een resolutie van 1280x1024 pixels is er een hamburgermenu dat kan worden opengeklapt. Hier komen dezelfde problemen in voor met role=”menuitem”. https://www.adviesenarbitragecommissie.nl/

  • Gevolg:

   De rol van menu-items wordt onnodig/foutief aangegeven aan hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De aangegeven WAI-ARIA rollen worden weggehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209