Verklaring van BOVI2050 en BOP 2022-2027

Status toegankelijkheid https://bovi2050.nl/

Waterschap Vallei en Veluwe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website BOVI2050 en BOP 2022-2027.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar via de link https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Vallei en Veluwe gepubliceerde informatie blijkt dat de website BOVI2050 en BOP 2022-2027 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Vallei en Veluwe is gevorderd met de toegankelijkheid van BOVI2050 en BOP 2022-2027 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Vallei en Veluwe .
Functie: Medewerker webbeheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Het doel van de richtlijnen voor toegankelijkheid is dat de websites waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust zijn voor iedereen. Dat betekent vooral het volgende:

 • de webpagina’s zijn zo geschreven dat zoveel mogelijk mensen begrijpen wat er staat;
 • video’s voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, zodat mensen met een visuele of taalbeperking ze ook kunnen bekijken;
 • de website is met elke computer, tablet of smartphone te gebruiken.

Nalevingsstatus

 • De digitale toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Een groot deel van de pdf-documenten die op de website staan, zijn niet toegankelijk. Wij werken eraan om alle pdf-bestanden toegankelijk te maken.
 • Een onafhankelijke partij controleert de website op toegankelijkheid (Onderzoek digitale toegankelijkheid BOVI2050 WCAG 2.1).

Feedback en contactgegevens

Sommige content is nog niet digitaal toegankelijk. We bieden de mogelijkheid om deze content op verzoek toegankelijk(er) te maken. Loop je tegen een probleem met toegankelijkheid aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef het door via het contactformulier. Vermeld de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen?

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk staat meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop je klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Waterschap Vallei en Veluwe

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website BOVI2050 en BOP 2022-2027 : voldoet gedeeltelijk

De website BOVI2050 en BOP 2022-2027 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Vallei en Veluwe dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://bovi2050.nl/wp-content/uploads/2022/04/Onderzoek-digitale-toegankelijkheid-BOVI2050-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Vallei en Veluwe dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het 'contactformulier' is de tekst boven de checkboxes opgemaakt met een kop (aanhef). Plaats dit geheel in een fieldset en zet daarbij de tekst boven de buttons in een legend, op deze manier is de relatie tussen de tekst en de radiobuttons op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware.

   https://bovi2050.nl/contact/

   Op onderstaande pagina's wordt het strong element gebruikt om koppen vorm te geven, hier is het strong element niet voor bedoelt, het strong element mag alleen gebruikt worden om teksten aan te geven die belangrijker zijn dan de directe omliggende tekst:

   https://bovi2050.nl/de-bovi/strategie-het-nieuwe-waterdenken-waterwaarden/#waterprincipes01 ( headers zoals Brongericht, Gebiedsgericht etc.)

   https://bovi2050.nl/themas/klimaatverandering/

   Op onderstaande pagina's is ook het strong element gebruikt om koppen vorm te geven maar is ook verzuimt om de koppen aan te geven met kop elementen. Elke kop moet aangegeven worden met een heading element: https://bovi2050.nl/de-bovi/strategie-het-nieuwe-waterdenken-waterwaarden/#waterprincipes01 ( headers zoals Brongericht, Gebiedsgericht etc.)

   https://bovi2050.nl/bop-thema/energietransitie/ (Water als bron van warmte en koude)

   Op de volgende pagina is de introductietekst opgemaakt met een heading element voor de visuele vormgeving. Een heading element mag hier niet voor worden gebruikt. Gebruik voor visuele vormgeving CSS.

   https://bovi2050.nl/de-bovi/strategie-het-nieuwe-waterdenken-waterwaarden/#waterprincipes01 (De introductie tekst "Uitdagingen als klimaatverandering....")

   https://bovi2050.nl/themas/klimaatverandering/

   In de PDF "BOP-subdoelen" zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Waterveiligheid, op orde houden, gevolgenbeperking". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie:

   https://bovi2050.nl/wp-content/uploads/2021/11/BOP-subdoelen.pdf

   In de PDF komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt voor bij PDF:

   https://bovi2050.nl/wp-content/uploads/2021/11/BOP-subdoelen.pdf (de opsommingen onder bijvoorbeeld gevolgenbeperking. Dit is nu een tabel, maar het is visueel een lijst.)

  • Gevolg:

   De informatie kan aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 2. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s:

   https://bovi2050.nl/ (de afbeelding die boven de titel "Ruimtelijke plannen ontwikkelen? Gebruik de BOVI2050!" in de DOM staat)

   https://bovi2050.nl/verhaal/vitale-blauwe-motor/ (De afbeeldingen van de slider items)

   De volgorde van de tags binnen de volgende PDF klopt niet. Zo zijn er bijvoorbeeld paragrafen onder de koppen geplaatst terwijl deze paragraaf visueel onder de kop is geplaatst:

   https://bovi2050.nl/wp-content/uploads/2021/11/BOP-subdoelen.pdf

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan niet correct voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de footer staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden die helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

   In het formulier is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een autocomplete aan gekoppeld dient te worden. Zie het formulier op: https://bovi2050.nl/contact/

  • Gevolg:

   Hulpsoftware moet het formulier deels automatisch kunnen invullen of er moeten icoontjes getoond kunnen worden die helpen bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het slidercomponent communiceert alleen via kleur welke slider actief is (kleur van het bolletje), zorg ervoor dat er ook een manier is om te kunnen zien welke slider actief is zonder afhankelijk te zijn van kleur. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld een border om het actieve bolletje.

   https://bovi2050.nl/verhaal/vitale-blauwe-motor/

  • Gevolg:

   Deze informatie kan mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn. Dit probleem komt voor op de volgende pagina's:

   https://bovi2050.nl/ (De grote blauwe en rode knoppen met teksten zoals "Naar het BOP", "Contact", "Meer over de 4 thema's", Bekijk de 7 verhaallijnen". hebben een te laag contrast van 3.1:1.) De active state in het menu (dus bijvoorbeeld "Home" op de homepagina) heeft een te laag contrast van 3.1:1, de witte teksten in de footer hebben een te laag contrast van 3.1:1.

   https://bovi2050.nl/de-bovi/strategie-het-nieuwe-waterdenken-waterwaarden/#waterprincipes01 (Linkteksten zoals "Watertransitie, systeemdenken centraal", knop met "Neem contact met ons op!")

   https://bovi2050.nl/themas/klimaatverandering/ (Knoppen als meer over dit thema)

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

   De tekst van de breadcrumbs op de volgende pagina heeft een te laag contrastratio van 2.8:1

   https://bovi2050.nl/verhaal/vitale-blauwe-motor/

   De blauwe koppen zoals 'Hergebruik zuiverringslib" in de PDF op de volgende pagina hebben een te laag contrast van 3.1:1.

   https://bovi2050.nl/wp-content/uploads/2021/11/BOP-subdoelen.pdf

  • Gevolg:

   De tekst is slecht leesbaar voor bezoekers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding.

   https://bovi2050.nl/ (De afbeelding met de waterprincipes, tekstalternatief luidt "Waterprincipes" maar dit mist context)

   https://bovi2050.nl/bop-doelen/ (waterveiligheid, circulaire economie, energietransitie e.d.)

  • Gevolg:

   Tekst in een afbeelding kan niet gelezen worden door bezoekers die een visuele beperking hebben.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320px dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Zie

   https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/ (titel)

  • Gevolg:

   Content verliest informatie of functionaliteit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De rode knoppen op lichtblauwe achtergrond met bijvoorbeeld de tekst 'Meer over de gebiedsopgave' hebben een te laag contrast van 2.7:1. Dit komt voor op de volgende pagina:

   https://bovi2050.nl/bop-gebied/eemland/ https://bovi2050.nl/bop-doelen/ (download alle subdoelen)

  • Gevolg:

   De tekst is niet goed te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die met hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   De content is niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 10. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://bovi2050.nl/bop-thema/energietransitie/ is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Gevolg:

   De videospeler is niet bedienbaar met het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

   https://bovi2050.nl/wp-content/uploads/2021/11/BOP-subdoelen.pdf

  • Gevolg:

   De titels beschrijven niet het onderwerp of het doel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staan meerdere links met dezelfde linktekst. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

   https://bovi2050.nl/themas/klimaatverandering/ ("Meer over dit thema") https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/ (meer over dit thema)

  • Gevolg:

   De linktekst is niet duidelijk genoeg, zodat een blinde bezoeker niet weet waar een link naartoe verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels, die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De hamburgermenu knop op elke pagina (zichtbaar als de gebruiker inzoomed) heeft een aria-label met de tekst "open navigatie". Hierdoor heeft deze knop een andere naam dan de visuele tekst "menu". Dit probleem komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld:

   https://bovi2050.nl/

  • Gevolg:

   Het hamburgermenu heeft een knop met een andere naam 'open navigatie'. Dit is verwarrend.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van de PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit komt voor bij PDF:

   https://bovi2050.nl/wp-content/uploads/2021/11/BOP-subdoelen.pdf

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de correcte taal in een pdf-bestand niet overdragen aan de bezoeker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier in de footer pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan.

   Als het formulier op onderstaande pagina leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan. Zie https://bovi2050.nl/contact/

  • Gevolg:

   Bij het invullen van het contactformulier in de footer wordt geen foutmelding gegeven als niet alle velden zijn ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina's komen in de HTML-code een dubbele id voor met dezelfde waarde (" image-map_de-waterprincipes", cc-2). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie

   https://bovi2050.nl/ https://bovi2050.nl/de-bovi/strategie-het-nieuwe-waterdenken-waterwaarden/#waterprincipes01

   Op onderstaande pagina's komen in de HTML-code een dubbele id voor met dezelfde waarde (" bop-gebied-image-map", cc-2). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie https://bovi2050.nl/blauw-omgevingsprogramma-2022-2027/

   Bovenstaand probleem komt voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Webpagina's kunnen niet parsen. Webpagina's bevatten grammaticale fouten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van het hamburgermenu(uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Op dit moment is er wel een aria-expanded attribuut, alleen de waarde van dit attribuut wordt niet geüpdatet dus wordt dit niet gecommuniceerd naar voorleessoftware. Ook het aria-label moet veranderen aangezien deze nu altijd "open navigatie" meld. Zelfs als deze al open is en de knop het juist sluit.

   De image map links van de afbeelding "water principes" hebben geen naam. Dit komt voor op de volgende pagina: https://bovi2050.nl/

   Op onderstaande pagina zijn de "volgende/vorige" elementen waarmee een gebruiker die slider kan bedienen JavaScript gegenereerde knoppen. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met de toetsenbord worden bediend, zie ook 2.1.1 Toetsenbord. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden.

   https://bovi2050.nl/verhaal/vitale-blauwe-motor/

   De iframe op onderstaande pagina's heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title. Zie https://bovi2050.nl/bop-thema/energietransitie/ (video "Energietransitie")

  • Gevolg:

   De status van het hamburgermenu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. De image map links van een afbeelding hebben niet altijd een naam. elementen Een gebruiker kan de JavaScript gegenereerde knoppen niet goed gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Als een veld van een van het formulier in de footer niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om in te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.

   Als een veld van een van de onderstaande formulieren niet goed wordt ingevuld (bijvoorbeeld als deze leeg blijft terwijl het veld verplicht is om in te vullen) dan verschijnt een melding hierover. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Zie https://bovi2050.nl/contact/

  • Gevolg:

   Het contactformulier kan niet goed ingevuld worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe website gebouwd waarin dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Vallei en Veluwe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209