Verklaring van Raadswebsite Gemeente Best

Status toegankelijkheid https://best.notubiz.nl/

Gemeente Best is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-09-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Best streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadswebsite Gemeente Best.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Best is beschikbaar via de link https://www.gemeentebest.nl/over-deze-website

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Best gepubliceerde informatie blijkt dat de website Raadswebsite Gemeente Best gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Best is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadswebsite Gemeente Best en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-03-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Best .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentebest.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Best

De succescriteria die in deze verklaring genoemd zijn komen uit twee audits. De eerste is een rapportage in opdracht van Gemeente Best voor het gemeentespecifieke deel van het raadsinformatiesysteem. De tweede is een rapportage die Notubiz heeft laten opstellen voor het generieke deel van het platform.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Raadswebsite Gemeente Best : voldoet gedeeltelijk

De website Raadswebsite Gemeente Best is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Best dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/9/9/3/1/wcag-21-inspectie-gemeente-best-niveau-aa-12.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/1/1/9/2/0/wcag-21-aa-onderzoek-notubiznl-20220412.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Best dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: Op pagina https://best.notubiz.nl/ staat een afbeelding van meerdere personen met daaronder de tekst 'Gemeenteraad Best'. In het img-element ontbreekt het alt-attribuut. Een afbeelding moet altijd een alt-attribuut hebben, een leeg attribuut bij een decoratieve afbeelding en een beschrijving bij een informatieve afbeelding. Onderzoek Notubiz: Onderzoek Notubiz: Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/ bevat de afbeelding naast de kalender waarbij de letters "Rotterdam" te lezen zijn geen alt="" attribuut. Een <img> element dient altijd een alt="" attribuut te hebben. Laat het alt="" attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: De onderzochte PDF-documenten hebben geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF’s te interpreteren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij https://best.notubiz.nl/document/8403786/1/20008_1_-_Raadsvoorstel_Algemene_subsidieverordening_gemeente_Best_2020 Onderzoek Notubiz: In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren het niet af, maar we adviseren u om elke pagina een unieke <h1> header element te geven die worden opgevolgd door <h2> elementen. Dit komt bijvoorbeeld voor op de pagina https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda Er zijn ook meerdere voorbeelden van koppen die als kop zijn opgemaakt, maar waar geen gebruik is gemaakt van heading-tags. Bijv. op pagina https://jasper.notubiz.nl/sitemap/ is bovenaan de lijst een kop opgemaakt met <li><a> elementen zonder dat gebruik is gemaakt van <h3> elementen. Daarnaast is er een lijst die niet als lijst is gecodeerd, zijn er radiobuttons waarbij het <legend> element niet op de juiste plek staat en invoervelden waarvan het label niet te lezen is door hulpsoftware. Op de pagina https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda is visueel te zien welke sortering optie actief is. In de code wordt dat bij "Thema" of "Datum" niet overgebracht naar hulpsoftware.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: De volgende pagina’s bevat content blokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina: https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 onder de kop "Nu aan het woord" wanneer een filmpje afspeelt.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://flevoland.notubiz.nl/inloggen ishet mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegenop diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzichtvan velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient teworden.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/704370 is de hyperlink achter de kop "Hoofddocument" niet zichtbaar als een hyperlink. Het is enkel met een lichtgrijze tekst opgemaakt. Geef naast kleur een tweede hint zoals bijvoorbeeld een underline zodat kleurenblinde bezoekers kunnen waarnemen dat het een hyperlink betreft. Omdat dit niet in lopende tekst betreft wordt dit goed gekeurd maar het advies is wel om dit aan te passen. Aan de rechterkant van de video op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 ontvangen de agendapunten de toetsenbordfocus zichtbaarheid door middel van een ander kleur. Geef naast kleur een tweede hint zoals bijvoorbeeld een border, zodat kleurenblinde mensen kunnen waarnemen waar de toetsenbordfocus aanwezig is.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een minimale contrastverhouding.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: Op pagina https://best.notubiz.nl/ staan meerdere witte teksten op een oranje achtergrond, zoals ‘Overzicht’, ‘Recent/Toekomst’ en ‘Zie ook deze links’. Deze tekst heeft een contrast van 2,7:1 met de achtergrond. Verder staat rechtsboven de witte tekst ‘Sitemap’ op een lichtgrijze achtergrond. Deze tekst heeft een contrast van 1,4:1 met de achtergrond. In de kalender op deze pagina staan de cijfers van de maand. De grijze cijfers hebben een contrast van 3,8:1 met de witte achtergrond en de witte cijfers hebben een contrast van 2,7:1 met de grijze achtergrond. De lijst kan als alternatief dienen voor de kalender. Bij de lijst is er een te laag contrast bij de oranje data (2,7:1). Onderzoek Notubiz: Op een aantal plekken is de contrastverhouding te laag, bijv. bij inzoomen op 200% en in de zoekfunctie. Binnen de steekproef zijn meerdere kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% valt op pagina https://best.notubiz.nl de zoekbalk over het logo heen, waardoor het logo niet goed zichtbaar is. Onderzoek Notubiz: Als de website https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 200% en op een agenda item wordt geklikt, verschijnt een pop-up. De pop-up is niet volledig leesbaar doordat er content buiten beeld valt.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, op enkele uitzonderingen na.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: Op pagina https://best.notubiz.nl/ staat een afbeelding van meerdere personen. Ook staat er tekst in de afbeelding ('Gemeenteraad Best'). Als deze afbeelding als informatief wordt gezien is er een alternatieve tekst nodig die de afbeelding beschrijft. Van de zichtbare tekst moet dan 'normale' tekst worden gemaakt, zodat gebruikers een stylesheet kunnen toepassen, bijvoorbeeld om de tekst beter te kunnen lezen. Ook moet dan het contrast van de tekst hoog genoeg zijn en de relatie tussen de tekst en de afbeelding moet te bepalen zijn. Als deze afbeelding als decoratief wordt gezien, mag deze genegeerd worden door hulpsoftware. Voor succescriterium 1.1.1 is er dan een leeg alt-attribuut nodig. Dan kan ook de tekst in de afbeelding genegeerd worden.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Op een aantal plekken komt het volgende voor: als de content bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400%, is deze niet volledig leesbaar doordat er content buiten beeld valt.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: Op pagina https://best.notubiz.nl/dashboard/ staan bij de kalender of lijst knoppen om naar een vorige of volgende maand te gaan. De aangepaste focusindicator is een oranje stippellijn op de grijze achtergrond van de knop. Het contrast is 2,0:1. Onderzoek Notubiz: Er zijn meerdere pagina’s waarop de contrastverhouding tussen de tekst en de achtergrond te laag is. Op https://jasper.notubiz.nl/zoeken?keywords=raad&search=send&limit=10&sort=relevance&show_result=show_all wordt de contrastverhouding te laag als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400%.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/view?month=10&year=2021&week=all&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B47%5D%5Bdata_type%5D=datetime&section= komt de tekst “Alle weken“ boven op de tabelkop "onderwerp" te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succes criteria. Op pagina https://flevoland.notubiz.nl/leden/lid/179245/C.H.W.%20%20van%20den%20Berg loopt de datums in de tabel buiten het groene veld te staan als de gebruiker tekst afstand waardes instelt zoals voorgesteld in dit succes criteria. De datums zijn niet meer volledig leesbaar.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Zodra de bezoeker op pagina https://jasper.notubiz.nl/lta/Lange%20Termijn%20Agenda over de agenda items met de muis gaat, komt een pop-up tevoorschijn. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Als de website https://jasper.notubiz.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 200% dan kan de kalender item niet worden geopend met de toetsenbordbediening, wat ook niet mogelijk is met de muisbediening. Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Filter" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, zijn er invoervelden zichtbaar waar de datums ingevuld kunnen worden. Een bezoeker die afhankelijk is van toetsenbordnavigatie kan de kalender in de invoervelden van de datums niet bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Op de pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: Het PDF-bestand op pagina https://best.notubiz.nl/document/8403786/1/20008_1_- _Raadsvoorstel_Algemene_subsidieverordening_gemeente_Best_2020 heeft geen paginatitel. Deze kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. De andere onderzochte PDF-bestanden hebben nu een titel gekregen. Deze wordt echter niet getoond in de titelbalk. De bestandsnaam wordt nu getoond. Dit is handmatig in te stellen. Onderzoek Notubiz: De titel van pagina https://jasper.notubiz.nl/ wordt beschreven als: "Overzicht Het logo van Notubiz". Op elke Notubiz pagina wordt de tekst: "(naam pagina) Het logo van Notubiz" benoemd, wat niet duidelijk maakt wat de inhoud van de pagina is. De mogelijke oplossing is om de woorden: "Het logo" weg te halen, aangezien "Het logo" niks met de pagina inhoud te maken heeft. In de <head> van de pagina https://jasper.notubiz.nl/dezepaginabestaatniet is geen duidelijke titel opgegeven, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/view?month=10&year=2021&week=all&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B47%5D%5Bdata_type%5D=datetime&section= is het icoon van een nieuwe webpagina onder de tabelkop "Acties" in een <a> element geplaatst. Het <a> element is niet beschreven met een linkdoel tussen de <anchors> elementen, waardoor het linkdoel niet duidelijk is. Een title="" attribuut is niet voldoende, aangezien een title="" attribuut alleen bestemd is voor uitgebreidere toelichting op het linkdoel zelf. Op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 bevat onder de kop "1 Opening" de hyperlink "Printversie agenda" niet de juiste beschrijving dat met aria-label attribuut is opgemaakt, namelijk: "pdf-document" in plaats van "Printversie agenda". De mogelijke oplossing kan ook zijn dat de aria-label wordt verwijderd, want de beschrijving van de hyperlink is ondertussen al tussen de <anchor> elementen geplaatst.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Best: Op pagina https://best.notubiz.nl/ is de focus niet zichtbaar na de link ‘Toekomst’ en voor de link ‘Leerplatform raadsleden’. Ook staat de focus na de link 'Inloggen' op een onzichtbaar onderdeel in de footer. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt. Onderzoek Notubiz: Op meerdere pagina’s verdwijnt de focus tussen 2 koppen. Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Zoeken" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, is een invoerveld zichtbaar. De knop "Zoek" ontvangt geen focus zichtbaarheid zodra de toetsenbordfocus op de knop "Zoek" bevindt. De play-knop, om de video op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 te kunnen starten, ontvangt geen focus zichtbaarheid.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Er zijn meerdere pagina’s waarop knoppen staan. Als de bezoeker deze opent, zijn er invoervelden zichtbaar. De invoervelden zijn niet gekoppeld aan een label, waardoor gebruikers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF-document mist een taalaanduiding. Deze kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen. https://best.notubiz.nl/document/8403786/1/20008_1_- _Raadsvoorstel_Algemene_subsidieverordening_gemeente_Best_2020.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 20. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Op de pagina om raadsvoorstellen te selecteren op maand ververst de pagina zich opnieuw zonder dat de bezoeker hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook wordt de bezoeker niet op de hoogte gebracht dat de zoekresultaten zijn geladen. Dit laatste gebeurt op meerdere plekken.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Filter" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, zijn er invoervelden zichtbaar waar de datums ingevuld kunnen worden. Een bezoeker die afhankelijk is van toetsenbordnavigatie kan de kalender in de invoervelden van de datums niet bedienen met het toetsenbord en moet dus handmatig de datum invoeren. Geef daarom een label met instructie hoe de datum ingevoerd dient te worden. Een placeholder tekst is niet correct, omdat deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Op pagina https://jasper.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view is aan de linkerkant de knop "Zoeken" zichtbaar. Zodra de bezoeker dat opent, is een invoerveld zichtbaar. Het invoerveld is voorzien van een instructie d.m.v. een placeholder tekst. Een placeholder tekst is niet correct, omdat deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Onderzoek Notubiz: De status van de knop 'documenten' (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut. https://jasper.notubiz.nl. Het video-element op pagina https://flevoland.notubiz.nl/vergadering/709581/Beeldvormende%20Sessie%20EMS%2019-08-2020 bevat geen naam door middel van bijvoorbeeld title="" attribuut.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Best heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209