Verklaring van Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA)

Status toegankelijkheid https://adviescollege-rpa.nl/

Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers is beschikbaar via de link https://adviescollege-rpa.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers gepubliceerde informatie blijkt dat de website Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers is gevorderd met de toegankelijkheid van Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers .
Functie: Secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via administratie.caopjuridisch@caop.nl of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA) : voldoet gedeeltelijk

De website Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://adviescollege-rpa.nl/wp-content/uploads/2022/12/WCAG-2.1-AA-inspectie-adviescollege-rpa.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://adviescollege-rpa.nl/over-ons/leden/ staan een aantal afbeeldingen van de leden van het adviescollege. De eerste afbeelding van personen heeft geen goed tekstalternatief en de overige afbeeldingen wel. Het kan belangrijk zijn voor mensen die voorleessoftware gebruiken om te weten dat er een afbeelding van de persoon te zien is en wie er op de afbeelding staat. De tekst "voorzitter" is niet duidelijk genoeg.

   In het PDF-document https://adviescollege-rpa.nl/wp-content/uploads/2022/06/ARPA-24-juni-2022-advies-over-vergoedingen-van-statenleden-en-leden-van-algemene-besturen-waterschappen.pdf op de eerste pagina staan drie afbeeldingen getagd. Eén afbeelding met tekstalternatief “Afbeelding met persoon, person, tafel Automatisch gegenereerde beschrijving”. Hier is het tekstalternatief niet goed beschrijvend. Deze afbeelding kan ook gezien worden als decoratief en kan dan getagd worden als artifact en wordt dan genegeerd door de software. Dit geldt ook voor de tweede afbeelding die getagd is zonder tekstalternatief. Deze afbeelding geeft ook geen belangrijke informatie en kan beter getagd worden als artifact. De derde afbeelding is het logo met een niet goed beschrijvend tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Hier bijvoorbeeld “Logo ARPA | Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers”.

   Op de tweede pagina staat ook het logo zonder goed tekstalternatief. Hier dient ook een goed beschrijvend tekstalternatief te komen.

   In het document komen een drietal titelbladen, “Managementsamenvatting”, “Inleiding” en “Advies” voor die in de code zijn opgemaakt met het figure element zonder tekstalternatief. Op deze titelbladen staat belangrijke tekst die nu niet wordt doorgegeven aan bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking. De teksten op de pagina moeten gewoon als teksten worden opgemaakt.

  • Gevolg:

   Niet-tekstuele content is niet voor alle gebruikers goed te interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatieven worden toegevoegd op de aangegeven plekken. Waar mogelijk worden Pdf's aangepast (indien brondocument beschikbaar is).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://adviescollege-rpa.nl/wp-content/uploads/2022/06/ARPA-24-juni-2022-advies-over-vergoedingen-van-statenleden-en-leden-van-algemene-besturen-waterschappen.pdf op de eerste pagina staat de kop tekst niet als een kop tekst opgemaakt.

   Op pagina 4 van het document staat de zichtbare kop in een tabel opgemaakt. Een tabel is niet bedoeld om teksten op te maken maar om relaties te leggen tussen data. Dit is hier dus niet het geval. Deze zichtbare kop moet als een kop worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina 4, 5 en 6 staat een lijst met zeven items. Deze lijst is nu opgemaakt als drie lossen lijsten. Deze lijst moet als één lijst worden opgemaakt. Dit komt vaker in het document voor. Bijvoorbeeld op pagina 10.

   In het stuk “Inleiding” staan een aantal zichtbare koppen zoals “De vraagstelling” en Overwegingen van het college”. Deze zichtbare koppen zijn in de code niet opgemaakt als koppen en dit moet wel.

   In het gedeelte van “Advies” staat ook weer een zichtbare lijsten die in de code niet als lijsten zijn opgemaakt. Hier kunnen de lijstpunten met de nummers ook opgemaakt woorden als koppen. Nu is deze lijst met vragen niet opgemaakt als de visuele weergave. Nu staat bijvoorbeeld punt 2 midden in een alinea. Staan er bij punt 3 opeens twee lossen lijsten met maar een gedeelte van de informatie. Hier moet de visuele weergave op dezelfde manier worden doorgegeven aan de software. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Relaties van inhoud pdf kunnen niet goed door software bepaald worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Waar mogelijk worden Pdf's aangepast (indien brondocument beschikbaar is).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://adviescollege-rpa.nl/ heeft de witte tekst een te laag contrast van 2,5:1 met de roze achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld op pagina https://adviescollege-rpa.nl/contact/ en https://adviescollege-rpa.nl/over-ons/adviestaak/ het broodkruimelpad.

   Op pagina https://adviescollege-rpa.nl/contact/ hebben de roze linkteksten een te laag contrast van 3,6:1 met de witte achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://adviescollege-rpa.nl/over-ons/geschiedenis/.

   Op pagina https://adviescollege-rpa.nl/privacybeleid/ hebben de roze linkteksten een te laag contrast van 3,2:1 met de licht gekleurde achtergrond. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://adviescollege-rpa.nl/adviezen/.

  • Gevolg:

   Niet alle tekst is goed leesbaar door te laag contrast.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Styling aanpassen zodat contrast wordt verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s, na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x1024 pixels, in het menu valt het icoon om aan te geven dat het eerste menu item uitklapbaar is door de tekst heen, waardoor de tekst moeilijk te lezen is en het niet duidelijk aangegeven is dat het uit te klappen is. https://adviescollege-rpa.nl/

   Op pagina https://adviescollege-rpa.nl/nieuws/adviescollege-rechtspositie-politieke-ambtsdragers-van-start/ staat een afbeelding met de leden van het adviescollege met een onderschrift (figcaption). Na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1280x1024 pixels zijn niet alle leden meer zichtbaar op de afbeelding. Dit is verlies van informatie. Dit komt ook op andere pagina’s voor, zoals bijvoorbeeld de homepage https://adviescollege-rpa.nl/, maar hier wordt de afbeelding gezien als decoratief en wordt genegeerd door software. Advies is om de afbeeldingen goed mee te laten schalen zodat altijd de volledige afbeelding zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie en bruikbaarheid bij het schalen van de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeeldingen worden goed schaalbaar gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is op paginahttps://adviescollege-rpa.nl/nieuws/adviescollege-rechtspositie-politieke-ambtsdragers-van-start/ een groot gedeelte van de afbeelding niet meer zichtbaar en het onderschrift bij deze afbeelding valt voor een groot deel buitenbeeld. Dit is verlies van content.

  • Gevolg:

   Verlies van informatie bij het schalen van de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeeldingen worden goed schaalbaar gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het contrast van de blauwe toetsenbordfocusindicator op de grijs / bruine knop is echter met 1,5:1 met de knop en 1,8:1 met de roze buitenkant te laag. En de roze focusindicator heeft een te laag contrast van 1,9:1 met de grijs / bruine knoppen. In de footer heeft de roze focusindicator een te laag contrast van 2,7:1 op de donkere achtergrond en 1,9:1 op de lichtere achtergrond. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. https://adviescollege-rpa.nl/

   Op pagina https://adviescollege-rpa.nl/contact/ heeft de roze focusindicator een te laag contrast van 1,5:1 op de roze achtergrond.

  • Gevolg:

   Te laag contrast voor bedieningselementen. Dit is niet gebruiksvriendelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast wordt verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://adviescollege-rpa.nl/wp-content/uploads/2022/06/ARPA-24-juni-2022-advies-over-vergoedingen-van-statenleden-en-leden-van-algemene-besturen-waterschappen.pdf heeft wel een paginatitel maar deze is niet goed ingesteld, waardoor alsnog de bestandsnaam wordt getoond en voorgelezen.

  • Gevolg:

   Titel van document niet voorleesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Paginatitel van pdf-document anders instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op de onderzochte pagina’s staat aan het begin een skiplink met de linktekst “Doorgaan naar content”. Hier is het linkdoel niet duidelijk aangezien alle informatie op de pagina content is. Hier zou beter zijn bijvoorbeeld “Doorgaan naar de unieke content”. https://adviescollege-rpa.nl/

  • Gevolg:

   Doel van navigatie-element niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linktekst van de skiplink aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op de onderzochte pagina’s staan meerdere attributen binnen een element zonder spatie ertussen. Bijvoorbeeld op pagina https://adviescollege-rpa.nl/ in regel 91, 93, 94, 95, 98, 99 en 100 in het li-element tussen de attributen aria-expanded en role staat geen spatie.

  • Gevolg:

   Mogelijke problemen met hulpsoftware door foutjes in de opmaaktaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Spaties toevoegen om parsefouten te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s staat boven aan een lijst met links. Hierin hebben de list elementen de rol menuitem meegekregen. Als deze WAI-ARIA rol wordt gebruikt moet deze binnen een element met de rol menu of menubar staan en dat is hier niet het geval. Hierdoor kan software niet de goede rol bepalen. https://adviescollege-rpa.nl/

  • Gevolg:

   Rol van menu-items niet goed te bepalen voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De rol van menu-items wordt aangepast naar best practice.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209