Verklaring van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

Status toegankelijkheid https://fijnder.nl%20

Fijnder is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Fijnder streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Fijnder is beschikbaar via de link https://www.fijnder.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Fijnder gepubliceerde informatie blijkt dat de website Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Fijnder is gevorderd met de toegankelijkheid van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-07-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Fijnder .
Functie: Werkleider Team dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@fijnder.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.fijnder.nl/klacht-bezwaar-indienen/klacht.

Aanvullende informatie van Fijnder

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek : voldoet gedeeltelijk

De website Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Fijnder dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.fijnder.nl/sites/default/files/documents/2022-07-27%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Fijnder%20%28www.fijnder.nl%29%20versie%202.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Fijnder dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de footer staan twee logo's, die van Fijnder en die van EU Europees Sociaal Fonds, zij horen een duidelijke alt-tekst te hebben.

  • Gevolg:

   De tekst bij het logo wordt door de voorlees-hulpsoftware niet goed voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er is een ALT-tekst toegevoegd aan de logo's waardoor de tekst bij de logo's voorgelezen kan worden door voorlees-hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staan verschillende nieuwsitems. De code-opbouw van deze items is echter niet logisch. Het moet namelijk met de HTML kop beginnen.

  • Gevolg:

   Er is geen sprake van een afwijking. De voorlees-hulpsoftware leest als eerst de titel van het nieuwsbericht voor, gevolgd door de eventuele introductietekst behorend bij het nieuwsbericht. De afbeeldingen zijn decoratief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het nemen van een maatregel is niet van toepassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staan verschillende nieuwsitems. De code-opbouw van deze items is echter niet logisch. Het moet namelijk met de HTML kop beginnen.

  • Gevolg:

   Er is geen sprake van een afwijking. De voorlees-hulpsoftware leest als eerst de titel van het nieuwsbericht voor, gevolgd door de eventuele introductietekst behorend bij het nieuwsbericht. De afbeeldingen zijn decoratief.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het nemen van een maatregel is niet van toepassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op de velden voor naam en e-mail. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden.

  • Gevolg:

   De velden 'naam' en 'e-mail' worden niet automatisch ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De auto-compleet functionaliteit is reeds toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op de velden voor naam en e-mail. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden.

  • Gevolg:

   De velden 'naam' en 'e-mail' worden niet automatisch ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De auto-compleet functionaliteit is reeds toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het kleurcontrast tussen de achtergrondkleur #EA5357 en de tekstkleur #FFFFFF is te laag, namelijk 3,6:1 De minimale contrastverhouding voor normale tekst is 4,5:1 (grote tekst 3:1). Zelfde geldt voor de omgekeerde kleurencombinatie.

   Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld op de Startpagina, de tekst "Verhaal van Ulamo" met de drie punten eronder of de kop "Werk en inkomen" of de tekst "zoeken" in de zoekknop.

  • Gevolg:

   De tekst is onvoldoende leesbaar voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst wordt vergroot en de kleur aangepast om het contrast te verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het kleurcontrast tussen de achtergrondkleur #EA5357 en de tekstkleur #FFFFFF is te laag, namelijk 3,6:1 De minimale contrastverhouding voor normale tekst is 4,5:1 (grote tekst 3:1). Zelfde geldt voor de omgekeerde kleurencombinatie.

   Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld op de Startpagina, de tekst "Verhaal van Ulamo" met de drie punten eronder of de kop "Werk en inkomen" of de tekst "zoeken" in de zoekknop.

  • Gevolg:

   De tekst is onvoldoende leesbaar voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst wordt vergroot en de kleur aangepast om het contrast te verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De visuele naam van de lees voor knop is niet hetzelfde als de naam in de code. Zorg ervoor dat de twee namen overeen komen. De link zegt aria-label="ReadSpeaker webReader: Luister met webReader" en span zegt "Lees voor".

   Deze functie (ReadSpeaker modal) is in dit onderzoek niet volledig onderzocht. Vraag bij de leverancier van deze functie om een toegankelijkheidsverklaring/onderzoek.

  • Gevolg:

   Er is geen sprake van een afwijking voor de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   ReadSpeaker geeft aan te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Er is een toegankelijkheidsverklaring van ReadSpeaker beschikbaar via: http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bdobk&lang=en_us&url=https://www.readspeaker.com/wp-content/uploads/ReadSpeaker_compliant_with_accessibility_standards.pdf

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Als je op de knop Nee drukt (bij het rode duimpje) komt er een invoerveld tevoorschijn. Dit invoerveld heeft een Engelstalige placeholdertekst. Vertaal dit naar het Nederlands. Een andere optie is om deze tekst te verwijderen want het is dubbele informatie.

  • Gevolg:

   De tekst wordt niet op de juiste manier voorgelezen voor gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekstelementen worden vertaald van Engels naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina 'Ik zoek werk', komt er in de headerslist een kop voor genaamd 'Underlying tasks' , dit komt op meerdere pagina's voor (o.a. 'Over Fijnder'). Dit issue komt vaker voor, zoals op de pagina 'Dit is Fijnder!', daar staat de kop 'Simple Content Feedback Block'. Deze kopen staan in het Engels ipv het Nederlands en bevatten ook geen taalidentificatie.

  • Gevolg:

   De tekst wordt niet op de juiste manier voorgelezen voor gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekstelementen worden vertaald van Engels naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De linktekst van de Engelse video, staat niet geheel in het Engels beschreven. Zorg ervoor dat het ook de juiste lang= element heeft.

  • Gevolg:

   De tekst wordt niet op de juiste manier voorgelezen voor gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekstelementen worden vertaald van Engels naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina 'Ik zoek werk', komt er in de headerslist een kop voor genaamd 'Underlying tasks' , dit komt op meerdere pagina's voor (o.a. 'Over Fijnder'). Dit issue komt vaker voor, zoals op de pagina 'Dit is Fijnder!', daar staat de kop 'Simple Content Feedback Block'. Deze kopen staan in het Engels ipv het Nederlands en bevatten ook geen taalidentificatie.

   Als je op de knop Nee drukt (bij het rode duimpje) komt er een invoerveld tevoorschijn. Dit invoerveld heeft een Engelstalige placeholdertekst. Vertaal dit naar het Nederlands. Een andere optie is om deze tekst te verwijderen want het is dubbele informatie.

   De linktekst van de Engelse video, staat niet geheel in het Engels beschreven. Zorg ervoor dat het ook de juiste lang= element heeft.

   Zorg ervoor dat alle anderstalige content het juiste lang= element krijgen, 'ar' voor Arabisch en 'ti' voor Tigrinya. Dit komt op meerdere pagina's voor, zo ook "Een uitkering aanvragen" en "Dit is Fijnder!".

   Sommige landmarks zoals de <nav> van het hoofdmenu is in het Engels (main navigation). Vertaal dit naar het Nederlands voor het Nederlandse gedeelte van de site.

  • Gevolg:

   De tekst wordt niet op de juiste manier voorgelezen voor gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekstelementen worden vertaald van Engels naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Zorg ervoor dat alle anderstalige content het juiste lang= element krijgen, 'ar' voor Arabisch en 'ti' voor Tigrinya. Dit komt op meerdere pagina's voor, zo ook "Een uitkering aanvragen" en "Dit is Fijnder!".

  • Gevolg:

   De tekst wordt niet op de juiste manier voorgelezen voor gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekstelementen worden vertaald van Engels naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Als je op de knop Nee drukt komt er een invoerveld tevoorschijn. Dit invoerveld heeft geen visueel label.

  • Gevolg:

   Het invoerveld wordt niet gedetecteerd/voorgelezen voor gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt een visueel label toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Als je op de knop Nee drukt komt er een invoerveld tevoorschijn. Dit invoerveld heeft geen visueel label.

  • Gevolg:

   De tekst wordt niet op de juiste manier voorgelezen voor gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekstelementen worden vertaald van Engels naar Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2022
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het IFrame van de kaart in de footer hoort een beschrijvende naam te hebben, elementen zoals een IFrame horen een duidelijke titel te hebben. Zie ook https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H64

   In het div element van de IFrame (Footer) staat een aria-label, dit is echter alleen mogelijk bij interactieve elementen. Hetzelfde geldt voor de verhalen slider, net boven de Footer, ook hier staat een aria-label in een div element.

  • Gevolg:

   De kaart wordt niet voorgelezen aan gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er is een beschrijving aan het iFrame toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het IFrame van de kaart in de footer hoort een beschrijvende naam te hebben, elementen zoals een IFrame horen een duidelijke titel te hebben. Zie ook https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H64

   In het div element van de IFrame (Footer) staat een aria-label, dit is echter alleen mogelijk bij interactieve elementen. Hetzelfde geldt voor de verhalen slider, net boven de Footer, ook hier staat een aria-label in een div element.

  • Gevolg:

   De kaart wordt niet voorgelezen aan gebruikers die gebruik maken van voorlees-hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er is een beschrijving aan het iFrame toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 29-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Fijnder heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209