Verklaring van RDW Handboeken APK en LPG

Status toegankelijkheid https://www.rdw.nl/handboeken

RDW is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-09-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

RDW streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website RDW Handboeken APK en LPG.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van RDW is beschikbaar via de link https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door RDW gepubliceerde informatie blijkt dat de website RDW Handboeken APK en LPG gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver RDW is gevorderd met de toegankelijkheid van RDW Handboeken APK en LPG en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-09-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van RDW .
Functie: manager Frontoffice.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@rdw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring/toegankelijkheidsproblemen.

Aanvullende informatie van RDW

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-03-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website RDW Handboeken APK en LPG : voldoet gedeeltelijk

De website RDW Handboeken APK en LPG is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens RDW dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart RDW dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "In de secties ""aanvullende permanente eisen"" wordt gebruiken gemaakt van geordende lijsten. Zo staan er onder artikel 113 twee leden met elk een onderdeel 'a', 'b', etc. De letterlijsten staan nu op hetzelfde niveau als de leden van de artikelen.

   Om de juiste structuur te behouden, horen deze lijsten in elkaar te staan, zoals ook bij bijvoorbeeld artikel 114 het geval is."

  • Oorzaak:

   Zie hierboven

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 2. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "De afbeelding van de tabel onder lid 3 bevat tekst. Omdat deze tekst deel is van de afbeelding, kan de gebruiker deze tekst niet aanpassen om beter leesbaar te zijn. Dit kan het onmogelijk maken voor gebruikers met slecht zicht om deze informatie te gebruiken.

   Omdat niet alle informatie die in de afbeelding staat ook wordt aangeboden in de omliggende tekst, is dit ook een afkeur onder 1.1.1.

   Het advies is in dit geval om een HTML tabel aan te bieden met deze informatie erin. Dit is goed toegankelijk te maken en kost minder moeite dan alle informatie beschrijven in de tekst."

  • Oorzaak:

   Zie hierboven

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "De uitklapmenu's zijn niet bereikbaar met het toetsenbord. Wanneer de gebruiker met tab probeert in het uitklapmenu te komen gaat de cursor naar het volgende menu item, waardoor het uitklapmenu sluit.

   Het advies is om het zo te maken dat de focus zich verplaatst naar de uitklapmenu's wanneer deze uitgeklapt zijn."

  • Oorzaak:

   Zie hierboven

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "Deze pagina deelt de paginatitel ""Afmetingen | RDW"" met diverse andere pagina's. Bijvoorbeeld de pagina voor afmetingen van bedrijfsauto's. Ziende gebruikers kunnen direct de pagina scannen en zien of ze op de juiste pagina zijn. Voor niet-visuele gebruikers is dit niet mogelijk; zij maken gebruik van de paginatitel om snel te bepalen waar deze pagina over gaat.

   Het advies is om elke pagina een unieke, beschrijvende titel te geven. Bijvoorbeeld: ""Afmetingen Aanhangwagens | RDW"" en ""Afmetingen Bedrijfsauto's | RDW""."

  • Oorzaak:

   Zie hierboven

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2024
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "Als de website wordt bekeken in ingezoomde weergave of in een lage resolutie dan is het zogenaamde hamburgermenu zichtbaar. Met het toetsenbord is het mogelijk om dit menu te openen en te navigeren, alleen verschijnt het menu ""achter"" de focus, waardoor de gebruiker dus als het ware terug moet navigeren om het menu te gebruiken. Dit is moeilijk te achterhalen, waardoor toetsenbordgebruikers het menu niet kunnen gebruiken.

   Het advies is om het menu na de hamburger te plaatsen, zodat gebruikers gewoon vooruit kunnen navigeren in het menu."

  • Oorzaak:

   Zie hierboven

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024
 6. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   "De tekst ""dimlichten"" wordt door middel van een aria-describedby gedefinieerd. De tooltip wordt niet opgelezen. Hierdoor krijgt een niet-visuele gebruiker de inhoud van de tooltip niet.

   Het advies is om de tooltip op een andere manier te aan te bieden, zodat deze niet uit de toegankelijkheidslaag wordt gehaald. Test de uitwerking hiervan goed met hulpapparatuur, bijvoorbeeld met een schermlezer."

  • Oorzaak:

   Zie hierboven

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die RDW heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209