Verklaring van inTwente Zorgverzekeraar

Status toegankelijkheid https://www.intwente.nl/

inTwente zorgverzekeraar is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

inTwente zorgverzekeraar streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website inTwente Zorgverzekeraar .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van inTwente zorgverzekeraar is beschikbaar via de link https://www.intwente.nl/Consumenten/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door inTwente zorgverzekeraar gepubliceerde informatie blijkt dat de website inTwente Zorgverzekeraar gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver inTwente zorgverzekeraar is gevorderd met de toegankelijkheid van inTwente Zorgverzekeraar en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van inTwente zorgverzekeraar .
Functie: Voorzitter Raad van Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@intwente.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.intwente.nl/Consumenten/klantenservice/klacht/klachtenformulier.

Aanvullende informatie van inTwente zorgverzekeraar

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website inTwente Zorgverzekeraar : voldoet gedeeltelijk

De website inTwente Zorgverzekeraar is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens inTwente zorgverzekeraar dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.intwente.nl/-/media/Documenten/twe/toegankelijkheid/WCAG%2021%20AA%20inspectie%20%20intwentenl%20%2010
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-04-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart inTwente zorgverzekeraar dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er zijn geen alt attributen toegevoegd aan de afbeeldingen, of afbeeldingen in PDFs zijn niet getagged.

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan mogelijk niet achterhaald worden welke informatie wordt meegegeven aan deze afbeelding, of welke functies bepaalde afbeelding knoppen hebben. In PDFs zorgen decoratieve afbeeldingen voor ruis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alt-tekst aan alle afbeeldingen toevoegen. In pdf's afbeeldingen anders taggen en alt-teksten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie aanwezig, in een aantal videofragmenten, die deze visuele informatie ook vertelt aan personen met een auditieve beperking.

  • Gevolg:

   Personen met gehoor problemen kunnen informatie in videofragmenten zonder alternatief niet meekrijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen in video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie aanwezig, in een aantal videofragmenten, die deze visuele informatie ook vertelt aan personen met een auditieve beperking.

  • Gevolg:

   Personen met gehoor problemen kunnen informatie in videofragmenten zonder alternatief niet meekrijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Audiodescriptie toevoegen in video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Een aantal HTML fouten in ons CMS zijn over het hoofd gezien.

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan mogelijk niet goed achterhaald worden hoe de pagina semantisch is opgebouwd. Dit maakt de pagina lastiger leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Functionaliteiten toegankelijk maken door juiste koppen en arialabels. Juiste elementen en koppen toepassen op teksten en tabellen (ook in pdf's. Juiste tags toevoegen aan pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Sommige elementen volgen elkaar visueel anders op dan dat ze in leesvolgorde zouden moeten opvolgen

  • Gevolg:

   Een persoon met hulpsoftware heeft mogelijk niet door dat er meer informatie op de pagina beschikbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leesvolgorde op de pagina aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal tekstuele elementen moeten nog aangepast worden met onze nieuwe kleuren.

  • Gevolg:

   Voor personen met een visuele beperking zijn sommige teksten slecht leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op verschillende plekken moet het contrast aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Een aantal afbeeldingen en tabellen zijn op dit moment niet goed responsive.

  • Gevolg:

   Mensen die inzoomen krijgen mogelijk niet alle informatie mee die op de ongezoomde weergave wel zichtbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Logo niet laten veranderen bij inzoomen.
   Geen content laten verdwijnen bij inzoomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Er is bij het ontwerp van de website geen rekening gehouden met een minimum breedte van 320 CSS pixels.

  • Gevolg:

   Mensen die 400% inzoomen kunnen mogelijk niet alle teksten op de website lezen, of gebruik maken van alle functionaliteiten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Op verschillende plekken valt de content buiten beeld, dit moet opgelost worden door woorden op juiste plekken af te breken en door styling aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Een aantal interactieve elementen moeten nog aangepast worden met onze nieuwe kleuren.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking zijn sommige interactieve elementen slecht herkenbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Leverancier informeren over toegankelijkheidsproblemen. Contrast op verschillende plekken op de website en in pdf's aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Een aantal elementen worden zo gepositioneerd dat het aanpassen van teksten er voor zorgt dat ze verkeerd gaan overlappen.

  • Gevolg:

   Wanneer teksteigenschappen aangepast worden, dan kan bepaalde informatie verloren gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Oplossen van een paar issues waar tekst verborgen wordt achter componenten op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Nog niet alle PDFs zijn aangemaakt met de juiste kennis van toegankelijkheid

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan het onduidelijk zijn wat de inhoud van een PDF is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de pdf's moet de weergave op Documenttitel ingesteld worden in plaats van bestandsnaam. Sommige pdf's moeten nog een beschrijvende titel hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Sommige elementen volgen elkaar visueel anders op dan dat ze in focusvolgorde zouden moeten opvolgen

  • Gevolg:

   Een persoon met hulpsoftware heeft mogelijk niet door dat er meer informatie op de pagina beschikbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus volgorde aanpassen naar logische volgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De koppen zijn niet duidelijk zonder context in de pagina.

  • Gevolg:

   Een persoon met hulpsoftware weet bij het lezen van de kop mogelijk niet de context van de kop, en dat kan mogelijk tot verwarring leiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Duidelijkere koptekst toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Door gebruik van externe systemen is de toegankelijkheid niet volledig gewaarborgd.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website kunnen een verkeerde indruk krijgen van wat het doel van een link is, wat tot verwarring kan leiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik unieke linkteksten naar verschillende locaties. Beschrijvende titels toevoegen aan linkteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Nog niet alle PDFs zijn aangemaakt met de juiste kennis van toegankelijkheid

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan het onduidelijk zijn wat de inhoud van een PDF is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juiste taalinstelling voor chatbot en PDF's instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2025
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Opgelost

  • Gevolg:

   Opgelost

  • Alternatief:

   Opgelost

  • Maatregel:

   Opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er worden op dit moment een aantal verouderde externe systemen gebruikt die niet opgebouwd zijn met toegankelijkheid in het achterhoofd.

  • Gevolg:

   Voor personen met hulpsoftware kan er een verkeerde verwachting geschept worden bij welke functionaliteiten een interactief element heeft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De zorgzoeker moet zo aangepast worden dat hulpsoftware ook volledig gebruik kan maken van alle functionaliteiten. Het gaat hier om het toevoegen van de juiste aria attributen en rollen. Dit geldt ook voor het zoekveld op de vergoedingenpagina.

   Juiste rollen gebruiken voor het type element

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die inTwente zorgverzekeraar heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209